Koninklijk Besluit van 18 april 2017
gepubliceerd op 11 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040121
pub.
11/05/2017
prom.
18/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040121

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België werden op het niveau van het Executief van de Moslims een aantal grondige wijzigingen doorgevoerd.

Naast het feit dat dit besluit wordt aangevochten voor de Raad van State, is het evenwel gebleken dat een aantal termen en bepalingen aanleiding kunnen geven tot een dubbele lezing of tot verkeerde interpretaties kunnen leiden. Dat moet uiteraard worden vermeden.

De teksten die daartoe aanleiding gaven werden met vertegenwoordigers van de organen rond het Executief besproken.

De wijzigingen die U bij het voorgelegde besluit worden voorgesteld, hebben derhalve tot doel om technische aanpassingen aan te brengen of de bepalingen meer expliciet te maken, zodat zij duidelijker worden, zonder dat de inhoud ten gronde wordt gewijzigd.

Artikelsgewijze bespreking.

Artikel 1.

In artikel 1 wordt gepreciseerd dat het Executief het representatief orgaan is van de temporaliën van de islamitische eredienst.

Dat strookt met de bewoordingen van artikel 6, § 1, VIII, 6° van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, waarbij de federale overheid bevoegd is voor de erkenning van de erediensten, dat samen gelezen met de wet 4 maart 1870 betreffende de temporaliën van de erediensten en met het Samenwerkingsakkoord van 2 juli 2008 betreffende de representatieve organen, slaat op de temporaliën van de erediensten.

Aan een eredienst zijn effectief andere aspecten verbonden waarvoor de overheid geen bevoegdheid heeft.

Niettemin wil dat echter ook niet zeggen dat het Executief geen gesprekspartner zou kunnen zijn voor andere aspecten die de Islamitische eredienst in België betreffen en waarover de verschillende burgerlijke overheden vragen zouden kunnen hebben.

Verder werden in de volgende leden de referentie naar de Co-voorzitters geschrapt en werd het voorzitterschap van elk College toevertrouwd aan één van de Vice-Voorzitters van het Executief van de Moslims van België.

Hun taak bestaat er in om toe te zien op het goede verloop van de werkzaamheden en zij oefenen die taak uit onder het gezag van de Voorzitter van het Executief.

Tenslotte wordt de bepaling voor de toewijzing van de dossiers wat Brussel betreft geschrapt.

Artikel 2.

In artikel 2 wordt verduidelijkt dat het Executief van de Moslims de gesprekspartner is van de burgerlijke overheid voor de islamitische gemeenschappen die deel uitmaken van het Executief. Dat laatste is dus een breder begrip en omvat de lokale gemeenschappen die erkend zijn, deze die aan het vernieuwingsproces hebben deelgenomen en diegenen die zich nadien ook nog in de werking van het Executief zullen inschrijven.

Nieuwe gemeenschappen zijn op die wijze niet uitgesloten.

Deze toelichting geldt ook voor artikel 3.

Het tweede lid van het oorspronkelijke artikel 2 wordt geschrapt en geïntegreerd in het eerste lid met dien verstande dat de dossiers aan de Colleges kunnen worden toevertrouwd onder gezag van de Voorzitter, die de coördinatie blijft verzekeren.

Artikel 3.

Wat betreft de gemeenschappen die deel uitmaken van het Executief wordt verwezen naar wat onder artikel 2 werd toegelicht.

Daarnaast worden de bevoegdheden van het Executief verder gepreciseerd, waarbij aandacht wordt besteed aan de opleidingen voor de islamleerkrachten, de aalmoezeniers bij de strafinrichtingen, bij de strijdkrachten, de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstehuizen, de uitzendingen op radio en televisie en de islamitische percelen op de openbare begraafplaatsen.

Wat de opleidingen betreft zal op langere termijn een imamopleiding in België moeten worden georganiseerd, zodat jongeren die in België wonen en daarvoor belangstelling hebben, in de gelegenheid worden gesteld dergelijke opleiding in België zelf te volgen.

Artikel 4.

Ondanks de parallel tussen het Executief van de Moslims en de algemene vergadering van de vzw. die de financiële middelen die vanuit de overheid worden toegekend beheert, dient de mogelijkheid te worden geboden dat een lid van het Executief geen lid van deze vzw. wenst uit te maken. Daartoe zal een gemotiveerde aanvraag moeten worden ingediend en het Executief zal daar dan over beslissen. Op die wijze wordt de vrijheid van vereniging gerespecteerd.

Artikel 5.

In het tweede lid van het oorspronkelijk artikel 7 wordt "april" door "mei" vervangen, zodat de revisoren meer tijd hebben om de stukken te controleren. Wat de inwerkingtreding betreft wordt verwezen naar artikel 7.

Artikel 6.

Er wordt gepreciseerd dat de toegekende subsidie inzonderheid kan gebruikt worden voor de doelen die in dit artikel worden vermeld, zonder dat het daarom een exhaustieve opsomming betreft.

Artikel 7.

Er wordt voorzien in de terugwerkende kracht, omdat de bepalingen die worden aangepast ab initio op die wijze moeten worden verstaan en om de werking van het Executief van de Moslims van België tussen de in werking treding van het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten (gepubliceerd op 19 februari 2016) en de in werking treding van dit wijzigingsbesluit niet in het gedrang te brengen. Enige uitzondering blijft het voorgestelde artikel 5, aangezien dat slaat op de huidige controleprocedure en dat het dus de voorkeur verdient pas vanaf de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het U voorgelegde besluit in werking zal kunnen treden.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, Koen GEENS

18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd door de wet van 19 juli 1974 en gewijzigd door de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 februari 2017;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid vanwege het feit dat in het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten een aantal woorden en passages voor een verschillende interpretatie kunnen zorgen en dat dit zo snel mogelijk moet worden verholpen, teneinde ook het hangend beroep bij de Raad van State tegen voornoemd besluit van 15 februari 2016 voor een deel te ondervangen;

Overwegende dat er technische aanpassingen aan de tekst worden aangebracht, die louter en als enig doel hebben verkeerde interpretaties te vermijden;

Overwegende dat de teksten die aanleiding gaven tot de aanpassingen besproken zijn met vertegenwoordigers van de organen rond het Executief van de Moslims van België;

Op de voordracht van de minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België wordt vervangen door de volgende bepalingen: "

Artikel 1.Het Executief van de Moslims van België wordt erkend als representatief orgaan van de temporaliën van de islamitische eredienst.

Het Executief van de Moslims van België deelt binnen de maand per brief aan de Minister van Justitie de namen mee van de voorzitter en de vice-voorzitters, met een kopie van het proces-verbaal van beraadslaging.

Het is samengesteld uit een Nederlandstalig College en een Franstalig College.

Het Executief van de Moslims van België kan het beheer van dossiers aan de voornoemde colleges delegeren naargelang het taalregime.

Elk college wordt voorgezeten door één van de vice-voorzitters, die instaan voor het goede verloop van de werkzaamheden onder het gezag van de voorzitter, die de coördinatie blijft verzekeren.

De processen-verbaal van het Executief van de Moslims van België worden in het Nederlands en het Frans opgesteld wanneer het bijeenkomt als voltallig orgaan, en in de taal van het betrokken College wanneer de Colleges vergaderen.

Ten minste de samenwerking tussen de Algemene vergadering van de Moslims van België en het Executief van de Moslims van België, evenals de wijze waarop de beslissingen worden genomen, worden vastgesteld in het reglement van inwendige orde en in het werkingsreglement van het Executief van de Moslims van België, die louter ter informatie worden meegedeeld aan de Minister van Justitie, samen met het proces-verbaal van de aanneming van de reglementen.

Deze mededeling vormt geen aanvaarding van de inhoud van de reglementen."

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 2.Het Executief van de Moslims van België is de gesprekspartner van de islamitische gemeenschappen die er deel van uitmaken, in hun betrekkingen met de burgerlijke overheid.

Eén van de Colleges kan ook, onder het gezag van de voorzitter van het Executief van de Moslims van België, optreden als gesprekspartner in de dossiers waarvoor zij door het Executief van de Moslims van België overeenkomstig artikel 1 werden gemachtigd."

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 3.Het Executief van de Moslims van België heeft meer bepaald als opdrachten: het toezicht op het beheer van de temporaliën van de islamitische eredienst, de aanstelling van bedienaars van de eredienst evenals het toezicht op de islamitische gemeenschappen die deel uitmaken van het Executief van de Moslims van België, de organisatie van opleiding en van seminaries voor de bedienaars van de eredienst, de opleiding voor de islamleerkrachten evenals hun aanwijzing; het toezicht, de vorming van de islamconsulenten en hun aanstelling bij de strijdkrachten, de strafinrichtingen, de ziekenhuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de organisatie van de religieuze uitzendingen op radio en televisie, de islamitische percelen op de openbare begraafplaatsen."

Art. 4.Artikel 5, eerste lid van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : "De subsidie wordt uitbetaald op de daartoe door het Executief aangewezen rekening, die toebehoort aan een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de Algemene vergadering ten minste de leden van het Executief omvat.

Een lid van het Executief dat geen deel wil uitmaken van de vereniging zonder winstoogmerk, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in bij het Executief van de Moslims van België, dat daarover beslist."

Art. 5.In artikel 7, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden "1 april" vervangen door de woorden "1 mei".

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "in het bijzonder" vervangen door het woord "inzonderheid".

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 februari 2016, met uitzondering van artikel 5 dat uitwerking heeft de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Koen GEENS


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^