Koninklijk Besluit van 18 december 2001
gepubliceerd op 28 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2000 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022972
pub.
28/12/2001
prom.
18/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022908 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werki sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 87;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022908 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werki sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen;

Overwegende dat het voor het dienstjaar 2001 vastgestelde globale budget dient te worden herzien teneinde rekening te houden met de volgende elementen : - de effecten van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen ingevolge de wijziging van de datum van toepassing van de indexering, die is vastgesteld op 1 juni 2001; - het uitstellen van de impact van de herzieningen voor de dienstjaren 1997, 1998 en 1999; - de wijziging van de datum van toepassing van de financiering van de vrijstelling van prestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek, welke is verschoven van 1 januari 2001 naar 1 juli 2001 of 1 augustus 2001, naargelang de toepassing van de maatregel voor een instelling van de privésector of voor een instelling van de openbare sector; - de gewijzigde berekening van de financiering van de sociale akkoorden voor het personeel buiten verpleegdagprijs, namelijk de loonschaalverhoging van 1 % die is verschoven van 1 januari 2001 naar 1 oktober 2001; - de wijziging van de datum van toepassing van de financiering van de registratie van de SAPI-, MUG- en urgentiegegevens, die is verschoven van 1 januari 2001 naar 1 september 2001; - de financiële impact van de reconversie in de psychiatrie, geëvalueerd op basis van de tot op heden ingediende reconversieplannen; - de nieuwe initiatieven die toegekend zijn in het kader van de begrotingscontrole 2001, namelijk de financiering van pilootstudies omtrent de medische aansprakelijkheid, en de bijkomende financiering voor de PET scans;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 juni 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 4 september 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat bepaalde initiatieven en wijzigingen op 1 juli 2001 van kracht worden en dat de ziekenhuisbeheerders zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van de financiering waarover de ziekenhuizen zullen kunnen beschikken;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 november 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen, wordt, voor het jaar 2001, vastgesteld op 173 975 800 000 BEF verdeeld als volgt 147 724 500 000 BEF voor de algemene ziekenhuizen en 26 251 300 000 BEF voor de psychiatrische ziekenhuizen.

Art. 2.Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^