Koninklijk Besluit van 18 december 2002
gepubliceerd op 25 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014331
pub.
25/12/2002
prom.
18/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 23 juni 1978, 8 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997, 16 juli 1997, 23 maart 1998, 9 oktober 1998, 15 december 1998, 7 mei 1999, 24 juni 2000, 17 oktober 2001, 14 mei 2002, 5 september 2002 en 21 oktober 2002;

Gelet op de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzonderheid op artikel 20, derde lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 januari 1971, 12 december 1975, 16 november 1984, 13 september 1985 en 15 december 1998;

Gelet op Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, laatst gewijzigd door de Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en van de Raad;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 november 1980, 8 april 1981 en 7 mei 1999;

Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op het advies van de Raadgevende Commissie Administratie - Nijverheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 december 2001;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 21 december 2001 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op advies 33.775/4 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 12.3.1., eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 maart 1997, worden de woorden « aan de van rechts komende bestuurder » vervangen door de woorden « aan de bestuurder die op een regelmatige manier van rechts komt ».

Art. 2.Artikel 22sexies , ingevoegd in hetzelfde besluit door het koninklijk besluit van 9 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten, wordt als volgt gewijzigd : 1° In artikel 22sexies 1.1°, wordt de opsomming aangevuld met de volgende bepalingen : « h) toeristische treintjes, bespannen voertuigen, rijwieltaxi's; i) de voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging.» 2° In de laatste zin worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de vermelding « g) » wordt vervangen door de vermelding « i) »; - de zin wordt aangevuld als volgt : « ; voor de bespannen voertuigen en de rijwieltaxi's moet de bestuurder in het bezit zijn van de vrije doorgangskaart. »

Art. 3.De laatste zin van artikel 35.1.1. van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 22 mei 1989, 29 mei 1996 en 24 juni 2000, wordt opgeheven.

Art. 4.Het tweede lid van artikel 36 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende zin : « ; deze bepalingen zijn van toepassing op de driewielers met motor zonder passagiersruimte, waarvan de ledige massa gelijk is aan of hoger dan 400 kg. »

Art. 5.In artikel 41 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987, 20 juli 1990 en 7 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift van artikel 41 worden de woorden « processies, culturele, sportieve en toeristische evenementen » ingevoegd tussen het woord « , stoeten, » en het woord « , wielerwedstrijden, »; 2° in artikel 41.1.2°, worden de woorden « een samenkomst naar aanleiding van een cultureel, sportief of toeristisch evenement », ingevoegd tussen de woorden « een stoet, » en de woorden « of een processie »; 3° in artikel 41.3.1.2° a) , worden de woorden « van culturele, sportieve en toeristische evenementen », ingevoegd vóór de woorden « van wielerwedstrijden ».

Art. 6.Artikel 43.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 juli 1990, wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is. »

Art. 7.In artikel 44 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 mei 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 44.1. vervallen de zinnen : « Onverminderd de bepalingen van het technisch reglement voor de auto's wordt, om het aantal inzittenden op de zitplaatsen achterin te bepalen, een kind van minder dan 12 jaar voor twee derden geteld. Het resultaat van de berekening wordt afgerond naar de hogere eenheid. » 2° artikel 44.4 wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Alleen in aan fietsen gekoppelde aanhangwagens mogen passagiers worden vervoerd. Hun aantal mag niet meer dan twee bedragen en ze moeten minder dan 8 jaar oud zijn.

In dat geval moet de aanhangwagen speciaal zijn uitgerust voor het vervoer van passagiers. »

Art. 8.In artikel 46 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1991, 16 juli 1997 en 15 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 46.1.4°, wordt « 0,75 » vervangen door « 1,00 »; 2° artikel 46.2.2. wordt vervangen door de volgende bepalingen : « De lading van fietsen, bromfietsen, motorfietsen, drie- en vierwielers met of zonder motor en hun aanhangwagens mag van achteren niet meer dan 0,50 meter uitsteken buiten het voertuig of de aanhangwagen. De lengte van aanhangwagens, getrokken door rijwielen zonder motor, mag, lading inbegrepen, niet meer bedragen dan 2,50 meter. »; 3° artikel 46.3. wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Die van een rijwiel zonder motor mag, lading inbegrepen, niet meer dan 2,50 meter bedragen. »

Art. 9.In artikel 48bis . 2. van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 25 november 1980, worden de woorden « het verkeersbord C24 » vervangen door de woorden « de verkeersborden C24a, b, of c » en de woorden « door de Minister van Verkeerswezen en door de Minister van Economische Zaken » door de woorden « , door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers. »

Art. 10.Artikel 65.2. van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 juli 1990, wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Behoudens plaatselijke omstandigheden vullen de onderborden M2 tot M5 respectievelijk de borden C1 en F19 aan. »

Art. 11.In artikel 68 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 november 1980, 20 juli 1990 en 18 september 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° De legende van het verkeersbord C5 wordt aangevuld als volgt : « Wanneer het verkeersbord is aangevuld met de vermelding « Uitgezonderd 2+ » of « 3+ » zijn de rijbaan of de rijstrook aldus gesignaleerd, slechts toegankelijk voor voertuigen met ten minste 2 of 3 inzittenden, naargelang van de vermelding, evenals voor de voertuigen van de geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer. De andere voertuigen mogen de aldus gesignaleerde rijstrook slechts volgen : - om de op en afritten te gebruiken; - om van richting te veranderen of om een aanpalende eigendom te bereiken. » 2° Het verkeersbord C24 wordt vervangen door de volgende verkeersborden : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.12. In artikel 82 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 1983, 20 juli 1990, 18 maart 1991 en 18 september 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 82.4.2. wordt « 0,75 » vervangen door « 1,00 ». 2° artikel 82 wordt aangevuld met de volgende bepaling : « 82.5. De massa van de aanhangwagens door fietsen getrokken, mag niet meer bedragen dan 80 kg, lading inbegrepen. »

Art. 13.In artikel 20, § 1, 3e lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 januari 1971, 12 december 1975, 16 november 1984, 13 september 1985 en 15 december 1998, vervalt de tweede zin.

Art. 14.In artikel 1, 14° van het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 november 1980, 8 april 1981 en 7 mei 1999, worden de woorden « Het verkeersbord C24 » vervangen door de woorden « De verkeersborden C24a, b, en c ».

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003 behalve : - de artikelen 9, 11, 2° en 14 die in werking treden op 31 maart 2003; - de artikelen 13, 7, 1° en 13 die in werking treden op 1 september 2003 voor alle motorvoertuigen, met uitzondering van de motorvoertuigen van de categorieën M2 en M3, bepaald in het technisch reglement van de auto's, die gebruikt worden voor de bijzondere vormen van geregeld vervoer en die het bord voeren dat voorgeschreven is bij artikel 39bis , 1, van dit reglement, en de voertuigen M1, waarvoor de inwerkingtreding is bepaald op 1 september 2005; - artikel 10 dat in werking treedt op 1 juli 2004.

Art. 16.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^