Koninklijk Besluit van 18 december 2003
gepubliceerd op 19 december 2003

Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003014293
pub.
19/12/2003
prom.
18/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 december 2003 houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel, inzonderheid op de artikelen 3 tweede lid en 8 eerste lid;

Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 12 december 2003;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989, en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid voortvloeiend uit het feit dat de vereffening van het Pensioenfonds zo spoedig mogelijk dient te gebeuren, inzonderheid rekening houdend met de noodzaak de betaling van de wettelijke pensioenen te regelen voor 31 december 2003, enerzijds, en anderzijds, op de noodzaak voor de vereffenaar, benoemd bij koninklijk besluit van 11 december 2003 om de vereffeningsoperaties zo vroeg mogelijk te laten beginnen en de vereiste betalingen te doen voor 31 december 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De definities bepaald in artikel 2 van de wet van 11 december 2003 houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioen-verplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel, hierna « de wet » genaamd, zijn van toepassing op onderhavig besluit.

Art. 2.Behoudens afwijkende bepalingen in de wet of in dit besluit, verloopt de vereffening van het Pensioenfonds en worden de bevoegdheden van de vereffenaar van het Pensioenfonds bepaald zoals voorzien in Hoofdstuk 1 van Titel 1 van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Art. 3.De activa van het Pensioenfonds dienen uiterlijk te zijn omgezet in liquide middelen of in geldmarktinstrumenten op 21 december 2003 om middernacht.

Art. 4.§ 1. Uiterlijk met valutadatum 22 december 2003 betaalt Belgacom aan het Pensioenfonds het verschil tussen het op grond van artikel 8 van de wet verschuldigd globaal bedrag van 5.000 miljoen euro en de netto-opbrengst van de tegeldemaking van de activa van het Pensioenfonds. § 2. Na betaling van het op grond van § 1 verschuldigd bedrag aan het Pensioenfonds, is Belgacom bevrijd van elke betalingsverplichting op grond van artikel 8 van de wet.

Art. 5.§ 1. De vereffenaar van het Pensioenfonds zal het op grond van artikel 8 van de wet verschuldigd totaal bedrag van 5.000 miljoen euro betalen aan de Staat door storting met valutadatum tussen 29 december 2003 en 5 januari 2004, op rekening 100-0040000-70 van de Nationale Bank van België - Rijkskassier, met referentie « Pensioenfonds Belgacom », overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het tweede lid.

De Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven bepaalt het deel van voornoemd bedrag, dat niet lager mag zijn dan 3.600 miljoen euro, dat in 2003 moet worden gestort en stelt de vereffenaar van het Pensioenfonds daarvan schriftelijk en per fax in kennis uiterlijk op 26 december 2003. In dit geval stort de vereffenaar het aldus bepaalde bedrag op voornoemde rekening met valutadatum 29 december 2003 en het saldo op dezelfde rekening met valutadatum 5 januari 2004. Bij gebrek aan kennisgeving door de Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven uiterlijk op 26 december 2003, stort de vereffenaar van het Pensioenfonds het volledige bedrag van 5.000 miljoen euro op voornoemde rekening in 2003, met valutadatum 29 december 2003. § 2. Ingeval het volledige bedrag van 5.000 miljoen euro in 2003 wordt betaald overeenkomstig de modaliteiten van § 1, zal de Staat aan Belgacom op valutadatum 31 december 2003 de tussen 29 en 31 december 2003 gederfde interesten vergoeden op het overeenkomstig § 1 aan de Staat gestort bedrag. Ingeval de betaling van het bedrag van 5.000 miljoen euro ingevolge een kennisgeving van de Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven overeenkomstig de modaliteiten van § 1 wordt gespreid over 2003 en 2004, zal Belgacom aan de Staat of de Staat aan Belgacom op 5 januari 2004 het saldo betalen van de door Belgacom gederfde intresten op het bedrag betaald in 2003 en de door de Staat tussen 1 en 5 januari 2004 gederfde interesten op het overeenkomstig § 1 in 2004 aan de Staat gestort bedrag. In beide gevallen wordt de vergoeding berekend volgens de rentevoet die overeenstemt met de EONIA min 2 basispunten.

Art. 6.De vereffenaar zal tevens instaan voor de op grond van artikel 11 van de wet vereiste administratieve en boekhoudkundige bijstand.

Hij kan evenwel op om het even welk tijdstip tijdens de vereffening overeenkomen met Belgacom of een dochteronderneming van Belgacom dat deze verplichting tot administratieve en boekhoudkundige bijstand door één van deze laatste zal worden waargenomen.

Art. 7.§ 1. Indien na de uitvoering van de in artikel 5 bedoelde betalingen op om het even welk tijdstip tijdens de vereffening en tot vijf jaren na de afsluiting van de vereffening, de schulden van het Pensioenfonds haar activa te boven gaan, of de betaling van de schulden van het Pensioenfonds op termijn niet langer gewaarborgd is, zal Belgacom de nodige gelden ter beschikking stellen van het Pensioenfonds of na afsluiting van de vereffening ter beschikking van de vereffenaar om de niet gedekte schulden te voldoen. § 2. Een eventueel positief resultaat van de vereffening van het Pensioenfonds zal op het tijdstip van de afsluiting van de vereffening worden overgedragen aan Belgacom.

Art. 8.Artikelen 194 en 195 van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op de afsluiting van de vereffening. De afsluiting van de vereffening zal echter slechts kunnen plaatsvinden na de in artikel 11 van de wet bedoelde overgangsperiode, of nadat desgevallend de in artikel 11 bedoelde verplichting tot administratieve en boekhoudkundige bijstand werd overgedragen aan Belgacom of aan een dochteronderneming van Belgacom overeenkomstig de modaliteiten van artikel 6.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 10.Onze Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^