Koninklijk Besluit van 18 december 2009
gepubliceerd op 24 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003475
pub.
24/12/2009
prom.
18/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 53octies, § 1, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wetten van 28 januari 2004 en 26 november 2009 en artikel 54, vervangen bij de wet van 28 december 1992;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 december 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 30 november 2009;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat : - dit ontwerp de wijzigingen invoert welke noodzakelijk zijn voor de invoering van een verlaagd tarief voor restaurant- en cateringdiensten; - deze maatregelen in werking moeten treden op 1 januari 2010; - de verschillende dienstverrichters en andere economische actoren alsook hun klanten onverwijld op de hoogte moeten worden gebracht van deze wijzigingen; - dit besluit derhalve dringend moet worden genomen;

Gelet op advies nr. 47.557/1 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, wordt een artikel 13bis ingevoegd, luidende : «

Art. 13bis.De exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt, is, voor de restaurant- en cateringdiensten die hij verricht voor een ontvanger die niet handelt in de hoedanigheid van belastingplichtige voor de behoeften van zijn economische activiteit, gehouden een vereenvoudigde factuur uit te reiken.

De vereenvoudigde factuur moet de volgende vermeldingen bevatten : 1° de datum en het uur van uitreiking en een volgnummer;2° de identificatie van de belastingplichtige dienstverrichter, door vermelding van zijn naam of maatschappelijke benaming, zijn adres en zijn in artikel 50 van het Wetboek bedoeld BTW-identificatienummer;3° de aard en de prijs van de verstrekte dienst;4° het bedrag van de verschuldigde belasting en de gegevens aan de hand waarvan dat bedrag kan worden berekend; De vereenvoudigde factuur wordt door een geregistreerd kassasysteem, waarvan de kenmerken zijn bepaald door het koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, uitgereikt op het tijdstip waarop de dienst is beëindigd, als het een exploitant betreft van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt.

De vereenvoudigde factuur wordt uitgereikt onder de vorm van de rekening of het ontvangstbewijs bedoeld in artikel 22 wanneer de uitreiking van de vereenvoudigde factuur door een geregistreerd kassasysteem niet verplicht is.

Door of vanwege de Minister van Financiën worden de toepassingsmodaliteiten bepaald van dit artikel. »

Art. 2.In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 december 1998, 6 februari 2002 en 17 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1 wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "of een vereenvoudigde factuur door een geregistreerd kassasysteem bedoeld in artikel 13bis, derde lid";b) in paragraaf 2, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "en onderscheid maken tussen het bedrag voor het verschaffen van de maaltijden en het bedrag voor het verschaffen van de dranken";c) in paragraaf 9 worden de woorden "in de gevallen bedoeld in paragraaf 1, 1° en 3°" ingevoegd tussen de woorden "de Minister van Financiën kan" en de woorden "onder de door of namens hem te stellen voorwaarden".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 13bis, derde lid, treedt evenwel slechts in werking op 1 januari 2013 voor de belastingplichtigen die vóór 1 januari 2010 als exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt zijn geïdentificeerd.

Voor de belastingplichtigen die voor 1 januari 2013 gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem treedt artikel 13bis in werking op de datum van ingebruikname van het geregistreerd kassasysteem De artikelen 2, punt b) en c) treden in werking op 1 januari 2013.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^