Koninklijk Besluit van 18 december 2012
gepubliceerd op 15 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011024
pub.
15/01/2013
prom.
18/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, artikel 31;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum.

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 2006 waarbij de nieuwe statuten van het Studiecentrum voor Kernenergie worden goedgekeurd;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2009 houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie en ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij dit Centrum;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2012;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, zoals bedoeld in artikel 19/1, § 1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en de Staatssecretaris voor Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan Mevr. Sigrid JOURDAIN uit haar mandaat van regeringscommissaris bij het Studiecentrum voor Kernenergie.

Art. 2.De heer Fabrice CARTON wordt benoemd als regeringscommissaris bij het Studiecentrum voor Kernenergie, ter vervanging van Mevrouw Sigrid JOURDAIN.

Art. 3.Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Yves DE GRAEVE uit zijn mandaat als regeringscommissaris bij het Studiecentrum voor Kernenergie.

Art. 4.Mevr. Tessa GEUDENS wordt benoemd als regeringscommissaris bij het Studiecentrum voor Kernenergie, ter vervanging van de heer Yves DE GRAEVE

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Art. 6.De Minister van Economie en de Staatssecretaris voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris voor Energie, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^