Koninklijk Besluit van 18 december 2012
gepubliceerd op 15 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011025
pub.
15/01/2013
prom.
18/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, artikel 31;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, en tot wijziging van de statuten van dit instituut;

Gelet op de nieuwe statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, gepubliceerd in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vice-voorzitter en leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor radio-elementen en ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij dit instituut sluiten houdende ontslag en benoeming van een vice-voorzitter en leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen en ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij dit instituut;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen sluiten houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2012;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, zoals bedoeld in artikel 19/1, § 1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en van de Staatssecretaris voor Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan Mevr. Marie-Pierre FAUCONNIER uit haar mandaat als regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen.

Art. 2.De heer Jean-Marie STREYDIO wordt benoemd als regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, ter vervanging van Mevr. Marie-Pierre FAUCONNIER.

Art. 3.Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Yves DE GRAEVE uit zijn mandaat als regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen.

Art. 4.De heer Frank DEMEYERE wordt benoemd als regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, ter vervanging van de heer Yves DE GRAEVE

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Art. 6.De Minister van Economie en de Staatssecretaris voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris voor Energie, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^