Koninklijk Besluit van 18 december 2016
gepubliceerd op 07 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016205574
pub.
07/02/2017
prom.
18/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205574

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


18 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015 Akkoord van sociale vrede 2016 (Overeenkomst geregistreerd op 25 maart 2016 onder het nummer 132317/CO/109) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeid(st)ers, met inbegrip van de huisarbeid(st)ers, van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren. HOOFDSTUK II. - Duur

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. HOOFDSTUK III. - Arbeidsvoorwaarden

Art. 3.§ 1. Met ingang van 1 januari 2016 wordt het bedrag van de werkgevertussenkomst in de maaltijdcheque verhoogd met 1 EUR. Vanaf 1 januari 2016 heeft derhalve de minimale maaltijdcheque een nominale waarde van 3,80 EUR per maaltijdcheque, waarbij de tussenkomst van de werkgever 2,71 EUR bedraagt en de tussenkomst van de werknemer 1,09 EUR bedraagt.

In de ondernemingen waar de hiervoor bedoelde verhoging met 1 EUR op 1 januari 2016 niet of niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques kan worden toegekend, dient voor het resterende saldo met ingang van 1 januari 2016 een gelijkwaardig voordeel te worden toegekend. § 2. In de ondernemingen die tenten vervaardigen, behandelen, herstellen, onderhouden, verhuren, plaatsen of er handel in drijven en die nog geen maaltijdcheques toekennen, diende de verhoging met 0,30 EUR op 1 april 2010 te worden vervangen door een gelijkwaardig voordeel. In dat geval kon op 1 april 2012 eveneens een bijkomend voordeel worden toegekend dat gelijkwaardig was aan de verhoging van de maaltijdcheque met 0,50 EUR op die datum. Dit stelsel kan worden voortgezet met dien verstande dat dan op 1 januari 2016 een gelijkwaardig voordeel voor de in § 1 bedoelde verhoging van de maaltijdcheque met 1 EUR moet worden toegekend. § 3. De gelijkwaardige voordelen, toegekend in verband met het sectorale stelsel van maaltijdcheques en zoals bedoeld in de voorgaande collectieve arbeidsovereenkomsten in dat verband, dienen verder te worden toegekend. HOOFDSTUK IV. - Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 4.De collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2015 betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar (registratienummer 128383/CO/109) wordt verder gezet volgens de voorwaarden bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst betreffende bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 60 jaar voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2017.

Art. 5.Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet de leeftijd van 56 jaar, bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2014 betreffende bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden (registratienummer 124303/CO/109), verhoogd worden naar 58 jaar. Voor het jaar 2016 zal hiertoe bijgevolg een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst betreffende bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden worden afgesloten.

Art. 6.Het sectorale stelsel van bedrijfstoeslag bij werkloosheid ten gunste van sommige bejaarde arbeid(st)ers met nachtprestaties indien zij worden ontslagen, zoals dat was voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeid(st)ers met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (registratienummer 121189/CO/109) wordt verder gezet in de jaren 2015 en 2016, volgens de voorwaarden bepaald in de specifieke collectieve arbeidsovereenkomst betreffende een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeid(st)ers met nachtprestaties indien zij worden ontslagen. HOOFDSTUK V. - Vorming en tewerkstelling

Art. 7.De collectieve overeenkomst van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 09/05/2016 numac 2016022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015022242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende vorming en tewerkstelling (registratienummer 128185/CO/109), waarin bijzondere aandacht uitgaat naar opleidingsinspanningen voor risicogroepen en voor jongeren, wordt verlengd en verder toegepast voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

In artikel 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt bijgevolg de einddatum van 31 december 2015 vervangen door de datum van 31 december 2016. HOOFDSTUK VI. - Sociaal waarborgfonds

Art. 8.Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen de sociale partners de financiële situatie van het sectorale sociaal waarborgfonds verder opvolgen en evalueren, rekening houdend met de beslissingen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2014 houdende een programmatieakkoord voor de periode 2014-2018 (registratienummer 124300/CO/109) en met de te verwachten evoluties in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Art. 9.Artikel 3, 3°, 7°, 8° en 9° van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid", vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid" (registratienummer 112635/CO/109), laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2014 houdende een programmatieakkoord voor de periode 2014-2018 (registratienummer 124300/CO/109), worden respectievelijk vervangen door de volgende bepalingen : "3° het verrichten van de betaling van de aanvullende vergoeding in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2015 betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar (registratienummer 128383/CO/109), in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015 betreffende een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeid(st)ers met nachtprestaties indien zij worden ontslagen en in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015 betreffende een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden, evenals van de bijzondere werkgeversbijdragen, bedoeld in afdeling 2.A. van hoofdstuk 6 van titel XI van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), evenwel onverminderd de bepalingen op dit stuk van de hier genoemde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 29 maart 2010;". "7° het uitkeren van de vergoedingen, voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2002 betreffende een bijkomende uitkering voor bestaanszekerheid (registratienummer 61949/CO/109), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 juli 2003, van 26 mei 2005 (artikel 17), van 7 april 2011 (artikel 18) en verlengd tot 30 juni 2011 bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 19 mei 2011 houdende akkoord van sociale vrede 2011-2012 (artikel 19), tot 30 juni 2013 door de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2013 houdende de verlenging tot 31 december 2013 van het akkoord van sociale vrede 2011-2012, tot 31 december 2014 door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014 houdende het akkoord van sociale vrede 2014 en tenslotte gewijzigd en verlengd tot 30 juni 2015 door artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2014 houdende een programmatieakkoord voor de periode 2014-2018 (registratienummer 124300/CO/109);". "8° het uitkeren van de vergoeding, voorzien bij artikel 6 van de collectieve arbeids overeenkomst van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 09/05/2016 numac 2016022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015022242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende vorming en tewerkstelling (registratienummer 128185/CO/109), verlengd tot 31 december 2016 door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015 houdende akkoord van sociale vrede 2016;". "9° de uitkering van de bijdrage betaald overeenkomstig artikel 14, § 3 van deze statuten, ter financiering van het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie en ter uitvoering van de collectieve arbeids overeenkomst van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 09/05/2016 numac 2016022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015022242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende vorming en tewerkstelling (registratienummer 128185/CO/109), verlengd tot 31 december 2016 door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015 houdende akkoord van sociale vrede 2016;". HOOFDSTUK VII. - Anciënniteitsverlof

Art. 10.Jaarlijks wordt aan de arbeid( st)ers met een anciënniteit van 20 jaar dienst of meer in de onderneming één dag betaald anciënniteitsverlof toegekend. Onder "anciënniteit" wordt verstaan : ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever. Eventuele anciënniteit verworven in een onderneming behorende tot dezelfde groep van ondernemingen waarbij de arbeid(st)er is tewerkgesteld wordt volledig in rekening genomen. HOOFDSTUK VIII. - Syndicale vertegenwoordiging

Art. 11.Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1976 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 1 oktober 1979, 22 februari 1989 en 19 april 1991, blijft behouden zoals aangevuld door artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003 houdende akkoord van sociale vrede 2003/2004. HOOFDSTUK IX. - Tijdskrediet en landingsbanen

Art. 12.De collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014 betreffende het tijdskrediet (registratienummer 121185/CO/109) zal voor de jaren 2015 en 2016 worden aangevuld door een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst waarbij de sector intekent op het stelsel van landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar met uitkeringen, bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor de werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Art. 13.Voor het jaar 2016 tekent de sector verder in op het stelsel van de Vlaamse aanmoedigingspremies, bedoeld in hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002035414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de prive-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel sluiten. HOOFDSTUK X. - Functieclassificatie

Art. 14.De paritaire stuurgroep en werkgroep, ingericht in het kader van de nieuwe sectorale functieclassificatie, zoals geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014 betreffende de functieclassificatie (registratienummer 125151/CO/109) zal zich buigen over de eventuele toepassingsproblemen in de ondernemingen, met respect voor de beroepsprocedure zoals voorzien in de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014. HOOFDSTUK XI. - Eénheidsstatuut

Art. 15.Een paritaire werkgroep zal een inventaris opmaken van de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en de bedienen die respectievelijk ressorteren onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf en onder het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf. HOOFDSTUK XII. - Werkbaar werk

Art. 16.Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt er geen sectorale uitbreiding van de flexibiliteitsregelingen voorzien.

Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen de sociale partners aandacht geven aan het dossier "werkbaar werk" waarover interprofessioneel wordt overlegd.

In dit kader zullen dan ook constructieve gesprekken gevoerd worden met het oog op een sectoraal beleid in samenwerking met het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectienijverheid (IVOC). HOOFDSTUK XIII. - Tewerkstellingsverbintenissen

Art. 17.Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst blijven de tewerkstellingsverbintenissen, zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014 tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling onverminderd van toepassing. HOOFDSTUK XIV. - Verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten

Art. 18.Ingevolge het huidige akkoord worden de hierna volgende collectieve arbeidsovereenkomsten gewijzigd en voortgezet tot 31 december 2016 : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden (registratienummer 125152/CO/109), rekening houdend met artikel 3 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst; - de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals bedoeld in hoofdstuk IV van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

Ingevolge het huidige akkoord worden de hierna volgende collectieve arbeidsovereenkomst verlengd tot 31 december 2016 : - de collectieve arbeids overeenkomst van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 09/05/2016 numac 2016022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015022242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de vorming en tewerkstelling (registratienummer 128185/CO/109), overeenkomstig artikel 7 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011 tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage (registratienummer 104946/CO/109). HOOFDSTUK XV. - Sociale vrede

Art. 19.Tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst waarborgen de ondertekenende partijen de inachtneming van de sociale vrede, hetgeen het volgende inhoudt : 1) alle bepalingen betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden worden stipt nageleefd en kunnen niet in betwisting worden gebracht door de werknemers- of de werkgeversorganisaties, noch door de arbeid(st)ers of de werkgevers;2) de werknemersorganisaties en de arbeid(st)ers verbinden er zich toe geen eisen te stellen op nationaal noch op gewestelijk vlak, noch op dat van de onderneming aangezien alle individuele normatieve bepalingen geregeld zijn door onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 december 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^