Koninklijk Besluit van 18 december 2016
gepubliceerd op 07 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende d

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016205647
pub.
07/02/2017
prom.
18/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205647

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


18 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de duur van de contracten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de duur van de contracten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015 Duur van de contracten (Overeenkomst geregistreerd op 10 februari 2016 onder het nummer 131287/CO/152.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters, hierna werklieden genoemd, van de onderwijsinstellingen en internaten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de hogescholen en van de busbegeleiders die behoren tot het zonaal leerlingenvervoer, zoals gedefinieerd bij wet van 15 juli 1983 houdende de oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer. HOOFDSTUK II. - Duur van de contracten

Art. 2.Alle werklieden, uitgezonderd de werklieden tewerkgesteld met een vervangingsovereenkomst, dienen met ingang van 1 september 2009 tewerkgesteld te zijn met een arbeidsovereenkomst van minstens één volledig schooljaar (1 september - 30 juni).

Met uitzondering van de dagen waarvoor het fonds voor jaarlijkse vakantie tussenkomt, worden de werknemers van september tot juni doorbetaald tijdens de schoolvakanties, tijdens de door de school te bepalen vakantiedagen, alsook tijdens de dagen waarop de school voorziet in een alternatief lessenpakket.

Onder een "volledig schooljaar" wordt de periode verstaan tussen 1 september van het jaar x en 30 juni van het jaar x+1.

Art. 3.In geval van een nieuwe aanwerving in de loop van het schooljaar wordt de aanvangsdatum van 1 september in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangen door de datum van indienstreding.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan gunstigere bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 13 december 2015 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Elk van de partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van zes maanden. Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 december 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^