Koninklijk Besluit van 18 december 2016
gepubliceerd op 07 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016206180
pub.
07/02/2017
prom.
18/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206180

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


18 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015 Werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (Overeenkomst geregistreerd op 1 februari 2016 onder het nummer 131208/CO/327.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werkgevers en werknemers die mindervalide zijn of met ernstige lichamelijke problemen kampen van de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie.

Onder "mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk personeel. 1. De mindervalide werknemers erkend door een bevoegde autoriteit : a) de werknemers die voldoen aan de medische voorwaarden om ingeschreven te worden in een agentschap voor personen met een handicap, meer bepaald : bij de Brusselse dienst "Personne handicapée autonomie recherchée" (Phare), bij het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", bij de "Dienststelle für Personen mit Behinderung" en het "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";b) de werknemers die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratie-uitkering in overeenstemming met de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende personen met een handicap;c) de doelgroepwerknemers tewerkgesteld bij werkgevers die onder het paritair subcomité ressorteren voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie;d) de werknemers met een blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 65 pct.in het kader van de wetgeving inzake arbeidsongevallen of de wetgeving inzake beroepsziekten; 2. De werknemers met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit of elke voorafgaande beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken, met uitsluiting van de personen die op het ogenblik van de aanvraag een invaliditeitsuitkering genieten krachtens de wetgeving inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering en niet tewerkgesteld zijn in de zin dat zij geen effectieve arbeidsprestaties leveren.

Art. 2.Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 van 27 april 2015 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 91 van 20 december 2007), tot invoering van een stelsel van aanvullende vergoeding voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen, wordt het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het type collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 aanvaard in deze sector voor het actief personeel, ontslagen tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016, dat voor deze formule kiest, en voldoet aan de volgende voorwaarden : - 58 jaar bereiken tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016; - en een beroepsverleden aantonen van 35 jaar als bezoldigd werknemer op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarvan vijf jaar in de sector.

Art. 3.De toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" die wordt toegekend aan de werkloze met toeslag van 58 jaar oud is, individueel, tenminste gelijk aan de toeslag waarin wordt voorzien door de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. Hieronder wordt verstaan het brutobedrag, vóór enige wettelijke sociale en/of fiscale afhouding.

Art. 4.Het bedrag van de toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de modaliteiten die gelden voor de werkloosheidsvergoedingen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi sluiten (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971).

Bovendien wordt het bedrag van de toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschaps-commissie" op 1 januari van ieder jaar herzien op basis van de door de Nationale Arbeidsraad in functie van de evolutie van de lonen vastgestelde coëfficiënt.

Art. 5.Teneinde de lasten van de toe te kennen werkloosheidsstelsels met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" te verdelen, hebben de sociale partners besloten om het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" te belasten met het onderzoek van de dossiers betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ in functie van de door de reglementering gestelde voorwaarden en met het betalen van de toeslag van het FBZ. De sociale partners zullen dit doel realiseren in het kader van het budget dat hen hiertoe ter beschikking wordt gesteld door het FBZ. Zij verklaren dat de leden van de beheersraad van het fonds in deze context moeten handelen.

Art. 5bis.De tenlasteneming van de toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid is het voorwerp van een schriftelijke overeenkomst tussen het fonds voor bestaanszekerheid en de werkgever. Indien de werkgever ontslaat met het oog op het werkloosheidsstelsel met toeslag van het fonds zonder het akkoord van het fonds, valt de toeslag van het fonds te zijnen laste.

Art. 6.De werkloze met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" zal worden vervangen volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 7.Het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschaps-commissie "is facultatief.

De werkgever verbindt er zich toe te gelegener tijd het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor te stellen aan de werknemer die ter zake de vrije keuze heeft.

Art. 8.Het vertrek in werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" onder de hierboven in het artikel 6 vermelde voorwaarden geeft voor de werknemer aanleiding tot het presteren van zijn opzegtermijn.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 16 november 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 december 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^