Koninklijk Besluit van 18 februari 2013
gepubliceerd op 11 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 540.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009102
pub.
11/03/2013
prom.
18/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 540.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 181 § 2;

Gelet op de wet van 21 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de matieriële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouw sluiten betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid op artikelen 48 tot 51;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de financierings wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op de Justitiebegroting programma 59/1;

Gelet op de begroting van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2013;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 28 januari 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een som van 540.000 EUR, ingeschreven op artikel 11.33-16 van de Afdeling 59 - Erediensten en Laïciteit - van de begroting van de FOD Justitie, wordt toegekend aan de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België betreffende het dienstjaar 2013.

Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden : - Personeel : 69.593 EUR; - Werking - algemene kosten : 161.375 EUR; - Coördinatie verenigingen, media : 250.259 EUR; - Afschrijvingen : 44.404 EUR; - Belastingen en bankkosten : 14.369 EUR.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^