Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 06 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de opmaak van het **** bedoeld in artikel 39/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijder

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000449
pub.
06/06/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2014-06-06

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de opmaak van het **** bedoeld in artikel 39/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


****, **** der Belgen, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, meer bepaald artikel 39/3, vervangen door de wet van 8 mei 2013;

Gelet op het advies 54.997/4 van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het jaarlijks **** zoals bedoeld in artikel 39/3 van de wet van 15 december 1980 wordt per kalenderjaar opgesteld en bevat de volgende informatie : - de statistieken per ****, waaruit blijkt hoeveel zaken in die periode zijn ingekomen alsook het aantal bij **** beslechte zaken in diezelfde periode; - de evolutie van de hangende zaken en van de gerechtelijke achterstand.

De eerste voorzitter bezorgt het **** voor 1 maart van het volgende jaar aan de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen als bevoegdheid heeft. **** **** wordt jaarlijks op de **** van de Raad voor **** gepubliceerd.

Art. 2.**** minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 18 februari 2014. **** **** **** : **** Minister van Justitie, Mevr. ****. **** De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Mevr. ****. DE ****

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^