Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 10 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012025
pub.
10/09/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet - werknemers in moeilijkheden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet - werknemers in moeilijkheden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013 Tijdskrediet - werknemers in moeilijkheden (Overeenkomst geregistreerd op 13 september 2013 onder het nummer 116946/CO/102.06)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincie Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, de witzandexploitaties uitgezonderd.

Met "werknemers" worden de werklieden en de werksters bedoeld.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen sluiten, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 31 augustus 2012.

Art. 3.Het recht op tijdskrediet wordt aan 10 pct. van de werknemers in de onderneming toegekend.

Art. 4.De werknemers vanaf 55 jaar of meer met een beroepsloopbaan van 28 jaar hebben recht op een loopbaanvermindering.

Art. 5.Elke aanvraag van een "werknemer in moeilijkheden" die gebruik wenst te maken van halftijds of 1/5e vermindering van het stelsel tijdskrediet, zal door de werkgever positief onderzocht en in principe aanvaard worden. Indien een aanvraag geweigerd zou worden, zal het verzoeningsbureau van het paritair subcomité hierover een definitieve uitspraak doen.

Voor "werknemers in moeilijkheden" gelden volgende voorwaarden : - de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben; - een arbeidsongeschiktheid bewijzen van minimum 5 pct. (te attesteren door ofwel de arbeidsgeneesheer, het "Fonds voor arbeidsongevallen", het "Fonds voor beroepsziekten"); - een anciënniteit hebben in de sector van 10 jaar.

Deze werknemer ontvangt van zijn werkgever (bovenop de vergoeding tijdskrediet) een sectorale toeslag. Deze toeslag is gelijk aan de helft van de respectievelijke vergoedingen tijdskrediet.

Art. 6.De werknemers kunnen gebruik maken van de aanmoedigingspremies toegekend door de gewesten of de gemeenschappen.

Art. 7.De sociale partners maken verslag inzake de voorkoming van arbeidsongevallen in de sector.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^