Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 25 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022068
pub.
25/02/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 211, § 1, zoals vervangen bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de adviezen van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, gegeven op 2 décembre 2013 et 16 décembre 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 januari 2014;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse gezien de hoogdringenheid gemotiveerd;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat rekening houdende met de timing die in acht moet worden genomen voor het houden van verkiezingen en waarin is bepaald dat de verkiezingen voor de geneesheren in de loop van 2014 moeten worden georganiseerd; dat een regelmatig en optimaal verloop van die verkiezingen immers alleen kan worden bereikt indien wordt toegestaan dat de begindatum van de kiesprocedure, dit is de datum waarop de kieslijsten worden opgesteld, kan worden vastgesteld op een ogenblik in de timing waarop kan worden gegarandeerd dat de periodes tijdens welke het noodzakelijke democratische debat tussen de representatieve organisaties die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen en de oproeping om te gaan stemmen, op optimale wijze zijn vastgesteld;

Overwegende enerzijds dat artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering om de vier jaar medische verkiezingen organiseert, dat de vorige medische verkiezingen werden georganiseerd in de periode van 22 februari 2010 tot en met 29 juni 2010, zodat met het oog op een correcte toepassing van voornoemd artikel 211, § 1, zo vlug mogelijk moet worden begonnen met de organisatie van nieuwe medische verkiezingen opdat de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen reeds in haar vernieuwde samenstelling zou kunnen onderhandelen over een nieuw akkoord dat in werking moet treden op 1 januari 2015, en anderzijds dat de kiesverrichtingen in verband met deze verkiezingen vlot moeten kunnen verlopen met respect voor de rechten van alle belanghebbende geneesheren, zodat het einde ervan zich voor de zomervakantie van 2014 moet situeren en de aanvang ervan derhalve zo vlug mogelijk moet beginnen, zodat dit besluit, dat de datum van het begin van de procedure bepaalt, zo vlug mogelijk moet genomen en bekend gemaakt worden;

Gelet op advies 55.317/2 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende het advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, gegeven op 28 oktober 2013;

Op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, A, 5°, worden de woorden « of waarvan het totaal jaarlijks bijdragebedrag gelijk is aan ten minste 1 500 maal de in 3° bepaalde bijdrage » opgeheven;b) paragraaf 3 wordt als volgt vervangen : « § 3.Voor de toepassing van § 1, A, 5°, en § 2, B, kan per beroepsorganisatie en per groepering slechts één lidmaatschap per geneesheer in aanmerking genomen worden. »; c) paragraaf 4 wordt als volgt vervangen : « § 4.De beroepsorganisaties of de groeperingen die als representatief willen worden erkend, zenden daartoe een aanvraag en de gegevens betreffende de voorwaarden vermeld in § 1, A, 1° tot 4° of § 2, A, samen met de verklaring op erewoord betreffende de voorwaarde vermeld in § 1, A, 5° of § 2, B, aan de leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, samen met de naam waaronder ze aan de verkiezingen willen deelnemen, en, wat betreft de groepering bedoeld in § 2, een voor eensluidend verklaarde kopie van de onderlinge overeenkomst.

De leidend ambtenaar neemt in overleg met de betrokken organisaties of groeperingen alle noodzakelijke maatregelen indien meerdere organisaties of groeperingen onder dezelfde naam of onder verwarringstichtende namen aan de verkiezingen willen deelnemen.

De gegevens betreffende de verklaringen op erewoord die door de beroepsorganisaties of de groeperingen zijn verstrekt, worden aan de hand van steekproeven gecontroleerd op hun administratieve zetel door de gerechtsdeurwaarder aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging, vergezeld van twee attachés-sociaal inspecteurs van verschillende taalrol aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Teneinde de op hen betrekking hebbende controles bij te wonen, mogen de beroepsorganisaties of groeperingen een gerechtsdeurwaarder aanwijzen.

De gegevens met betrekking tot de leden van de beroepsorganisaties of groeperingen worden gecontroleerd op de administratieve zetel door twee attachés-sociaal inspecteurs van verschillende taalrol aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen in aanwezigheid van een door de leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging aangewezen gerechtsdeurwaarder op basis van de ledenlijst of ledenlijsten die de kandidaat-beroepsorganisaties en kandidaat-groeperingen voorleggen.

Deze ledenlijst of ledenlijsten zullen minstens het in § 1, A, 5° vereiste minimumaantal aangesloten geneesheren bevatten alsook de volgende elementen: 1° in alfabetische volgorde de naam, voornaam en het RIZIV-identificatienummer van de leden;2° de naam van de organisatie waarbij ze zijn aangesloten;3° de datum waarop de bijdrage werd betaald in de loop van de vijftien maanden die voorafgaan aan de datum bedoeld in artikel 1, § 1, A, 5°, of artikel 1, § 2, B;4° de betaalde bedragen, opgesplitst per bijdragecategorie;5° de verwijzing naar het betalingsbewijs of het bijbehorend boekhoudkundig bewijs;6° het aantal geneesheren van wie de gegevens worden vermeld. De processen-verbaal van al deze controles worden bezorgd aan de leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging. Die beslist of elke beroepsorganisatie of groepering al dan niet aan de voorwaarden voldoet en geeft aan elke beroepsorganisatie en groepering kennis van zijn beslissing. De beroepsorganisatie of groepering kan tegen een negatieve beslissing betreffende haar representativiteit beroep instellen bij de Minister van Sociale Zaken binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de betekening ervan. ».

Art. 2.In artikel 3, § 1, van het Koninklijk Besluit van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de woorden « onder gesloten omslag per post » gewijzigd in « onder gesloten en aangetekende omslag per post ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^