Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 25 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2014 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022070
pub.
25/02/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2014 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 211, § 1, zoals vervangen bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 2, § 2;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat rekening houdende met de timing die in acht moet worden genomen voor het houden van verkiezingen en waarin is bepaald dat de verkiezingen voor de geneesheren in de loop van 2014 moeten worden georganiseerd; dat een regelmatig en optimaal verloop van die verkiezingen immers alleen kan worden bereikt indien wordt toegestaan dat de begindatum van de kiesprocedure, dit is de datum waarop de kieslijsten worden opgesteld, kan worden vastgesteld op een ogenblik in de timing waarop kan worden gegarandeerd dat de periodes tijdens welke het noodzakelijke democratische debat tussen de representatieve organisaties die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen en de oproeping om te gaan stemmen, op optimale wijze zijn vastgesteld;

Overwegende enerzijds dat artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering om de vier jaar medische verkiezingen organiseert, dat de vorige medische verkiezingen werden georganiseerd in de periode van 22 februari 2010 tot en met 29 juni 2010, zodat met het oog op een correcte toepassing van voornoemd artikel 211, § 1, zo vlug mogelijk moet worden begonnen met de organisatie van nieuwe medische verkiezingen opdat de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen reeds in haar vernieuwde samenstelling zou kunnen onderhandelen over een nieuw akkoord dat in werking moet treden op 1 januari 2015, en anderzijds dat de kiesverrichtingen in verband met deze verkiezingen vlot moeten kunnen verlopen met respect voor de rechten van alle belanghebbende geneesheren, zodat het einde ervan zich voor de zomervakantie van 2014 moet situeren en de aanvang ervan derhalve zo vlug mogelijk moet beginnen, zodat dit besluit, dat de datum van het begin van de procedure bepaalt, zo vlug mogelijk moet genomen en bekend gemaakt worden;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2014 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt bepaald op 26 februari 2014.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 26 februari 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^