Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 14 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200407
pub.
14/05/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011 inzake de toekenning van de ecocheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011 inzake de toekenning van de ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011 inzake de toekenning van de ecocheques (Overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2013 onder het nummer 116312/CO/143)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij en gekend onder het kengetal van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid 086 (sector pakhuizen).

Art. 2.De bepalingen uit artikel 7 uit de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011, geregistreerd onder het nummer 108123/CO/143 worden verdergezet. De bepalingen betreffende de modaliteiten met betrekking tot het toekennen van de ecocheques.

De praktische modaliteiten zijn opgenomen in de bijlage.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en is van onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één der partijen mits opzegging van drie maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zeevisserij.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011 inzake de toekenning van de ecocheques 1. De uitgifte van ecocheques moet voldoen aan de modaliteiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr.98bis betreffende ecocheques. 2. Er wordt via het systeem van ecocheques een bedrag uitbetaald voor maximum 250 EUR.3. Tijdstip van betaling : ten laatste tegen 15 juli van het kalender jaar.4. Modaliteiten voor de toekenning : - De referteperiode loopt telkens van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 juni van het lopende kalenderjaar; - Voltijdse arbeiders en arbeidster die de ganse referteperiode effectief gewerkt hebben krijgen ecocheques ter waarde van 250 EUR; - Per volledige maand effectieve prestaties of gelijkgestelde periodes gedurende de referteperiode, wordt 20,83 EUR gegeven in de vorm van ecocheques (pro rata voor de deeltijdsen).

Voor de onvolledige maanden wordt dit bedrag berekend in verhouding tot de effectieve prestaties of gelijkgestelde periodes tijdens deze maanden; - Afrondingsregel : bij de prorata berekening voor de deeltijdsen en/of de prorata temporis berekening wordt de uitkomst afgerond naar het eerst hogere veelvoud van 5.

Voorbeelden : - 7 maanden voltijds gewerkt in de referteperiode : 20,83 x 7 = 145,81 wordt afgerond naar 150; - 7 maanden deeltijds 4/5 gewerkt in de referteperiode : 20,83 x 7 x 80 pct. = 116,65 wordt afgerond naar 120; - 4 maanden deeltijds 4/5 en 3 maanden 1/2 gewerkt in de referteperiode : (20,83 x 4 x 80 pct.) + (20,83 x 3 x 50 pct.) = 66,66 + 31,25 = 97,91 wordt afgerond naar 100. - Worden met effectieve prestaties gelijkgesteld : - de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid in geval van ziekte of ongeval; - het moederschapsverlof; - de wettelijke vakantiedagen; - dagen van arbeidsduurverkorting; - anciënniteitsdagen; - wettelijke feestdagen; - dagen van klein verlet; - dagen arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval; - dagen arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte; - dagen van gedeeltelijke werkloosheid; - dagen syndicale vorming of voortvloeiend uit een mandaat in syndicaal verband; - dagen gewijd aan wederoproeping onder de wapens; - dagen gewijd aan de vervulling van burgerplichten; - dagen van staking/lock-out. 5. De ecocheque moet op naam van de werknemer afgeleverd worden.6. De geldigheid van de ecocheque is beperkt tot 24 maanden en hij kan slechts aangewend worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologische karakter.7. De ecocheques kunnen niet omgeruild worden in geld, noch geheel noch gedeeltelijk. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^