Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 14 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de o

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200411
pub.
14/05/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013 Opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap (Overeenkomst geregistreerd op 5 augustus 2013 onder het nummer 116478/CO/327.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werkgevers van de Waalse beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap en op werknemers die zij tewerkstellen, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap. Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke valide en mindervalide arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ingevolge : - het artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005); - het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.

Art. 3.De werkgevers van beschutte werkplaatsen verbinden er zich toe de participatiegraad inzake vorming jaarlijks met 5 pct. te verhogen, overeenkomstig de doelstellingen van het interprofessioneel akkoord 2007-2008.

Art. 4.§ 1. Met dat doel, verbinden de werkgevers van de sector er zich toe aan de werknemers een collectieve gemiddelde vormingstijd toe te kennen, binnen of buiten de arbeidstijd. Een speciale aandacht zal gebracht worden om deze opleidingsbeslissingen in het kader van een opleidingsplan in te voegen. Deze beslissingen zullen bespreken worden met de vertegenwoordigers van de werknemers via de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, met de vakbondsafvaardiging. § 2. Deze opleidingen kunnen georganiseerd worden intern, binnen de onderneming, of extern, door de werkgever of door een door hem gemachtigd vormingsorganisme.

Art. 5.Ingevolge de artikelen 3 en 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, en onverminderd gunstigere bepalingen gesloten in het sectoraal akkoord 2013-2014, wordt aan de werknemers op ondernemingsniveau een collectieve gemiddelde vormingstijd toegekend.

Deze vormingstijd op ondernemingsniveau wordt als volgt berekend : - voor het jaar 2013 : het aantal in de onderneming tewerkgestelde werknemers op 1 januari 2013, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, vermenigvuldigd met 3,20 uur. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^