Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 14 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de oprichting

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200602
pub.
14/05/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de oprichting van een Vlaams sociaal en waarborgfonds (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de oprichting van een Vlaams sociaal en waarborgfonds.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013 Oprichting van een Vlaams sociaal en waarborgfonds (Overeenkomst geregistreerd op 13 september 2013 onder het nummer 116954/CO/225) TITEL I. - Oprichting

Artikel 1.Het Paritair Comité voor de bedienden van het vrij onderwijs richt overeenkomstig de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, een Vlaams sociaal en waarborgfonds op.

Art. 2.De statuten worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 27 augustus 2013. Ze kan door elk van de partijen opgezegd worden door een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité en met in acht name van een opzegtermijn van zes maanden.

TITEL II. - Statuten I. Benaming en maatschappelijke zetel

Art. 4.Het fonds voor bestaanszekerheid draagt de naam "Vlaams Sociaal en Waarborgfonds voor de bedienden van het vrij onderwijs".

Art. 5.De maatschappelijke zetel van het Fonds is gevestigd in Brussel op het adres Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

II. Doel

Art. 6.Het fonds heeft tot doel : 1. het innen van bijdragen nodig voor de werking;2. het toekennen van aanvullende sociale voordelen aan de bedienden van het vrij onderwijs;3. het verzekeren van de uitkering van deze voordelen;4. het verzekeren van de financiering van tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten behoeve van risicogroepen, zoals bedoeld in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen;5. het nemen en financieren van initiatieven van tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven andere dan deze opgesomd in artikel 6, 4.van deze overeenkomst.

III. Toepassingsgebied

Art. 7.Deze statuten zijn van toepassing op de werkgevers en bedienden van de inrichtingen van het vrij onderwijs waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest, of waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol.

IV. Toekenning en uitkering van aanvullende sociale voordelen

Art. 8.De bedienden hebben recht op aanvullende sociale voordelen ten laste van het fonds waarvan de aard, het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten worden vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 9.De uitkering van de sociale voordelen mag in geen geval afhankelijk zijn van de storting door de werkgever van de bijdrage welke hem zijn opgelegd.

V. Beheer

Art. 10.§ 1. Het fonds wordt beheerd door een raad van beheer, welke paritair is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgever en de werknemers, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de bedienden van het vrij gesubsidieerd onderwijs. § 2. De raad van beheer bestaat uit vier afgevaardigden van de werkgevers en vier afgevaardigden van de werknemers. § 3. De afgevaardigden worden aangeduid door het paritair comité. Hun mandaat eindigt wanneer ze ophouden lid te zijn van het paritair comité. In dat geval worden ze vervangen door een lid van het paritair comité dat behoort tot dezelfde groep als het lid waarvan het mandaat een einde nam.

Art. 11.De raad van beheer duidt in zijn midden een voorzitter aan onder de vertegenwoordigers van de werkgevers.

Art. 12.De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter is gehouden de raad minstens éénmaal per jaar bijeen te roepen en telkens wanneer twee leden van raad erom verzoeken. De uitnodigingen moeten de agenda vermelden.

Art. 13.De notulen worden opgemaakt door de secretaris, aangewezen door de raad van beheer.

Art. 14.§ 1. Beslissingen moeten éénparig genomen worden. Opdat de stemming geldig zou zijn, moeten minstens vier leden aanwezig zijn, waarvan de helft de werkgevers en de andere helft de werknemers vertegenwoordigd. § 2. Enkel over punten die opgenomen werden in de agenda kan gestemd worden.

Art. 15.De raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of ten dele overdragen aan een of meer van zijn leden of aan derden.

Art. 16.De administratiekost wordt jaarlijks door de raad van beheer vastgesteld.

VI. Financiering

Art. 17.De bijdragen van de werkgevers aan het Vlaams sociaal en waarborgfonds voor de bedienden wordt percentsgewijs vastgesteld op de brutolonen welke in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Art. 18.De bijdragen zullen vastgesteld worden in een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 19.Het bedrag van de bijdrage kan alleen worden gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het bevoegd paritair comité enn moet algemeen verbindend verklaard worden.

Art. 20.De bijdrage wordt geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

VII. Balans en rekeningen

Art. 21.Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en sluit op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 22.Elk jaar op 31 december worden de balans en rekeningen van het afgelopen dienstjaar afgesloten. De balans en de rekeningen moeten op gebied van boekhouding duidelijk omschreven zijn.

VIII. Toezicht

Art. 23.De raad van beheer, alsmede de bij toepassing van artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, door het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs aangewezen persoon, brengen jaarlijks ieder een schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.

De balans met bovengenoemde schriftelijke verslagen moeten uiterlijk gedurende de maand april ter goedkeuring aan het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs worden voorgelegd.

IX. Ontbinding en vereffening

Art. 24.De ontbinding van het fonds wordt door het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs uitgesproken.

Het paritair comité beslist over de bestemming van de goederen en waarden van het fonds, na kwijting van het passief, door aan deze goederen en waarden een bestemming te geven welke overeenkomst met het doel waartoe het fonds is opgericht. Het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs wijst de leden van de raad van beheer als vereffenaars aan.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^