Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 14 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011 betreffend

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200604
pub.
14/05/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011 betreffende de oprichting van een vormingscomité met als doel de aanwending van : 1) de werkgeversbijdrage ter financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van de risicogroepen; 2) de bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van 17 mei 2007 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011 betreffende de oprichting van een vormingscomité met als doel de aanwending van : 1) de werkgeversbijdrage ter financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van de risicogroepen;2) de bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van 17 mei 2007 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2013 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011 betreffende de oprichting van een vormingscomité met als doel de aanwending van : 1) de werkgeversbijdrage ter financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van de risicogroepen;2) de bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van 17 mei 2007 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (Overeenkomst geregistreerd op 25 juli 2013 onder het nummer 116326/CO/139) Art.3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de huidige en gewezen werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart.

Art. 4.Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011 tot oprichting van een vormingscomité met als doel de aanwending van de : 1) werkgeversbijdrage ter financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van de risicogroepen; 2) bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van 17 mei 2007 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2007-2008 (overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2011 onder het nummer 104853/CO/139) wordt vervangen door de volgende bepaling : "Ter financiering van deze vormingsprojecten 2011-2012 zijn de werkgevers een bijdrage van 1,55 pct., en een bijdrage van 0,10 pct. voor risicogroepen berekend op het brutoloon van de in artikel 1 bedoelde werknemers verschuldigd aan het vormingscomité.

Voor het jaar 2013 zal de participatiegraad aan vorming worden verhoogd, zodat deze met minstens 5 procentpunten zal toegenomen zijn op 31 december 2013.

Op 1 januari 2014 zal de participatiegraad aan vorming nogmaals worden verhoogd, zodat deze met minstens 5 procentpunten zal toegenomen zijn op 31 december 2014.

Deze doelstelling zal verwezenlijkt worden door zowel individueel als collectieve opleidingstijd per werknemer en door een stelsel van collectieve opleidingsplannen door individuele ondernemingen via de ondernemingsraad.".

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 januari 2013 en is gesloten voor bepaalde tijd tot 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^