Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 14 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen in 2013-2014

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200612
pub.
14/05/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen in 2013-2014 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen in 2013-2014.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2013 Risicogroepen in 2013-2014 (Overeenkomst geregistreerd op 13 september 2013 onder het nummer 116960/CO/127)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen en onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Art. 2.De in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werkgevers zijn een bijzondere bijdrage van 0,15 pct. verschuldigd, berekend op basis van het volledige loon van de door hen tewerkgestelde werklieden en werksters voor de jaren 2013 en 2014.

Art. 3.De in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde bijzondere bijdrage wordt geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten bate van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen".

Art. 4.De middelen die aldus ter beschikking gesteld worden, zullen worden aangewend voor de opleiding en tewerkstelling van personen, behorende tot de risicogroepen.

Als risicogroepen in de sector worden beschouwd : 1. personen bedoeld in artikel 173 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen en in artikel 1 van het uitvoeringsbesluit van 12 april 1991;2. alle arbeiders, ongeacht hun opleidingsniveau, die door de steeds sneller evoluerende eisen gesteld aan het beroep, onvoldoende vertrouwd zijn met de veiligheids- en milieuaspecten;arbeiders die onvoldoende het contact met de klant kunnen verzorgen door een gebrek aan commercieel inzicht; arbeiders die het risico lopen hun A.D.R.-attest en/of vakbekwaamheid te verliezen.

Art. 5.De raad van beheer van hogergenoemd sociaal fonds zal nadere regelen bepalen ter uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, inzonderheid hoofdstuk VIII, afdeling 1, gewijzigd bij artikel 36 van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord.

Evenwel is deze collectieve arbeidsovereenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat deze bijzondere bijdrage voor de jaren 2013-2014 nog op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst moest vastleggen.

Zij is gesloten voor een bepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^