Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 14 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de koopkracht, luik ecocheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200621
pub.
14/05/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de koopkracht, luik ecocheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de koopkracht, luik ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beursvennootschappen Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013 Koopkracht, luik ecocheques (Overeenkomst geregistreerd op 5 augustus 2013 onder het nummer 116475/CO/309) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen behoren. HOOFDSTUK II. - Definitie

Art. 2.In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad van 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd, worden de ecocheques toegekend op basis van de onderstaande modaliteiten :

Art. 3.§ 1. de werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst.

Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun ter beschikking aan de werknemer. § 2. De maximale nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 EUR per ecocheque. HOOFDSTUK III. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 4.§ 1. Ten laatste in december 2013, wordt aan alle voltijdse tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode ecocheques overhandigd met een totale waarde van maximaal 125,00 EUR In de loop van de maand juni 2014 wordt aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode ecocheques overhandigd met een totale waarde van maximaal 250,00 EUR. § 2. Voor de werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn wordt, het bedrag aangepast in functie van de verhouding tussen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de betrokken werknemer en de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer. De afronding gebeurt naar de hogere eenheid. § 3. De bovenvermelde bedragen zijn verschuldigd aan de werknemers met een volledige referteperiode. De referteperiode is de periode van 12 maanden voorafgaand aan de maand waarin de ecocheques overhandigd worden.

In de referteperiode wordt rekening gehouden met alle effectief gepresteerde dagen en alle dagen die gelijkgesteld zijn op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 houdende de ecocheques.

Voor de werknemers met een onvolledige referteperiode, wordt het bedrag vastgesteld in functie van de werkelijke prestaties en de daarmee gelijkgestelde periodes volgens collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 (artikel 6, § 3).

Deze pro rata regeling geldt eveneens bij overgang van statuut (van voltijds naar deeltijds of omgekeerd). HOOFDSTUK IV. - Invulling op ondernemingsniveau

Art. 5.§ 1. Op ondernemingsniveau kan voor een andere equivalente invulling gekozen worden in plaats van de toekenning van ecocheques. § 2. Onder equivalente invulling wordt verstaan : een verhoging van de bestaande regeling maaltijdcheques met 1 EUR per dag; invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering; invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan; een verhoging van het bruto maandloon; toekenning van een brutopremie en dit telkens ter waarde van maximaal 125 EUR voor 2013 en maximaal 250 EUR voor 2014. § 3. De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn dan de totale patronale kost van toepassing in het sectorale suppletieve stelsel, alle lasten inbegrepen voor de werkgever. § 4. De omzetting in een gelijkwaardig voordeel dient te gebeuren via een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op bedrijfsvlak of een individueel akkoord met de werknemers uiterlijk tegen 30 april van het betrokken jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel kan voor 2013, de omzetting in een gelijkwaardig voordeel gebeuren uiterlijk tegen 15 november 2013. HOOFDSTUK V. - Informatieverstrekking aan de werknemers

Art. 6.De werkgever informeert de werknemers over de inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 alsook over de keuze die hij gemaakt heeft in het kader van een omzetting naar een gelijkwaardig voordeel. HOOFDSTUK VI. - Uitzonderingen

Art. 7.De in deze collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen bepalingen zijn niet van toepassing op de ondernemingen die, op het moment van toekenning van de ecocheques of gelijkwaardig voordeel, zich bevinden in een situatie van herstructurering, faling, vereffening en sluiting. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 8.Voor 30 april 2015 zal in het paritair comité een evaluatie gemaakt worden van het suppletief systeem van ecocheques.

Daarbij zal geëvalueerd worden of de keuze voor het systeem van ecocheques ook na 2014 moet verder gezet worden of eventueel vervangen door een ander suppletief systeem, zonder een brutoformule uit te sluiten met een gelijke maximale patronale kost.

Art. 9.De vertegenwoordigde vakorganisaties verbinden zich ertoe om tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, geen bijkomende eisen te stellen op het niveau van het paritair comité en van de ondernemingen in verband met de materies die in deze overeenkomst vervat zijn. HOOFDSTUK VIII. - Geldigheidsduur

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 3 juli 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^