Koninklijk Besluit van 18 januari 1999
gepubliceerd op 12 februari 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022059
pub.
12/02/1999
prom.
18/01/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op het artikel 35, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 22 februari 1998 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op de artikelen 27, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 december 1985, 13 september 1989, 3 juni 1992, 31 december 1992, 28 april 1993, 9 september 1993, 28 maart 1995, 29 november 1996, 9 juli 1997 en 10 juni 1998, en 35, ingevoegd bij koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 1996, 25 juni 1997, 9 januari 1998 en 24 maart 1998;

Gelet op de voorstellen van de Technische raad voor implantaten van 20 november 1997;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 18 december 1997;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van 17 april 1998;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van 29 april 1998;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 11 mei 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 27, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 december 1985, 13 september 1989, 3 juni 1992, 31 december 1992, 28 april 1993, 9 september 1993, 28 maart 1995, 29 november 1996, 9 juli 1997 en 10 juni 1998, wordt de volgende wijziging aangebracht : In het opschrift « Tracheacanule » wordt de verstrekking 604096-604100 geschrapt.

Art. 2.In artikel 35 van de bijlage bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 1996, 25 juni 1997, 9 januari 1998 en 24 maart 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, D.Otorinolaryngologie, worden, na de verstrekking 683830 - 683841, de volgende opschriften, verstrekkingen en toepassingsregel ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Na § 8 wordt de § 8bis ingevoegd, luidend als volgt : « § 8bis.De verstrekkingen 685554 - 685565, 685591 - 685602, 685613 - 685624 en 685635 - 685646 dienen te worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de algemene chirurgie, stomatologie of otorinolaryngologie.

De verstrekkingen 685554 - 685565 en 685591 - 685602 kunnen maximaal viermaal per kalenderjaar door de verzekeringsinstelling worden vergoed.

De dotatie voor de verstrekking 685635 - 685646 is 90 filters en mag maximaal eenmaal per kalendertrimester worden vergoed.

De verstrekking 685613 - 685624 mag slechts eenmaal per kalendertrimester worden vergoed.

De adviserend geneesheer heeft de bevoegdheid een akkoord te verlenen aan die gevallen die afwijken van het vastgestelde quota mits voorleggen van een gemotiveerd verslag opgemaakt door een geneesheer-specialist behorend tot de hierboven vermelde categorieën. »; 3° In § 11ter, c), worden de woorden « Belgian Working Group on Interventional Cardiology » vervangen door « Belgian Working Group on Invasive Cardiology »;4° In § 16, tussen de verstrekkingen 684795 - 684806 en 686011 - 686022, worden de verstrekkingen 685554 - 685565, 685591 - 685602, 685613 - 685624, 685635 - 685646 en 685694 - 685705 ingevoegd;5° § 17 wordt aangevuld met de volgende bepalingen : « - 36 % voor de verstrekking 685591 - 685602; - 0 % voor de verstrekkingen 685554 - 685565, 685613 - 685624 en 685635 - 685646. »; 6° § 18, a), wordt aangevuld met de volgende bepaling : « - 685613 - 685624 en 685635 - 685646.»;

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^