Koninklijk Besluit van 18 januari 2000
gepubliceerd op 28 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel v

bron
ministerie van justitie
numac
2000009045
pub.
28/01/2000
prom.
18/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998009956 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten sluiten betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 271, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997 en 20 mei 1997, en op artikel 283, gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsam sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998009956 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten sluiten betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999;

Gelet op het protocol nr. 200 houdende de besluiten van de onderhandelingen van Sectorcomité III - Justitie, op datum van 14 december 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de graad van beambte van de griffie en van het parketsecretariaat sedert 1 juli 1997, voor wat het administratief personeel betreft, de enige wervingsgraad is;

Overwegende dat sedert 1995 geen examenzittijd voor deze graad meer werd georganiseerd en het bijgevolg met het oog op de organisatie van een nieuwe examenzittijd imperatief is om onverwijld het programma van het vergelijkend wervingsexamen vast te leggen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 19bis, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998009956 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten sluiten betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999, wordt vervangen als volgt : « § 2. De eerste proef van het vergelijkende examen bedoeld in § 1 bestaat uit een opstel over een onderwerp van algemene aard.

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de inhoud, de vorm en de spelling.

Deze proef duurt vier uur.

Om te slagen, moeten de kandidaten ten minste de helft van de 60 punten die aan de proef worden toegekend, behalen. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 januari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^