Koninklijk Besluit van 18 januari 2000
gepubliceerd op 11 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij het Instituut voor veterinaire keuring gemachtigd wordt contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022187
pub.
11/03/2000
prom.
18/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit waarbij het Instituut voor veterinaire keuring gemachtigd wordt contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op de artikelen 4, 13 en 14, respectievelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 1994, het koninklijk besluit van 3 april 1997 en de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 december 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 23 december 1999;

Gelet op het akkoord van onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 21 december 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Instituut voor veterinaire keuring wordt gemachtigd om personen bij arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voor een duur van zes maanden : - twee dierenartsen; - één adjunct-adviseur jurist; - twee adjunct-adviseurs; - twee boekhouders; - vier bestuursassistenten.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 3.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 januari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^