Koninklijk Besluit van 18 januari 2019
gepubliceerd op 25 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019010824
pub.
25/02/2019
prom.
18/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010824

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


18 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, de artikelen 9bis, § 2, 10bis, § 2, 10ter, § 1 en 11bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1952 tot bepaling van de functies van het ministerie van landsverdediging waaraan vrije inwoning is verbonden;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1971 betreffende de toekenning van toelagen aan leden van de Krijgsmacht, evenals aan sommige leden van het burgerlijk personeel van het departement van landsverdediging, voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1977 betreffende de toekenning van een toelage aan de militairen die met spreekopdrachten worden belast in burgerinstellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 1983 houdende toekenning van een toelage voor pompdienstprestaties volbracht in het kader van de Belgische deelname aan het NAVO-pijpleidingssysteem;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten houdende toekenning van een vergoeding aan de militairen die deelnemen aan bijzonder gevaarlijke operaties, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1992 houdende toekenning van een vergoeding aan de militairen van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst die deelnemen aan de vredesoperatie van de verenigde naties in ex-Joegoslavië, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 november 1994 en 29 januari 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1996 betreffende de toekenning van een reclasseringspremie aan bepaalde militairen korte termijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001007206 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 1998 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de officieren van de krijgsmacht sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 1998 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de officieren van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007126 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair sluiten betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014007022 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het recht op voeding ten laste van de staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden sluiten betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-439 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 23 maart 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 mei 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 19 juni 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 16 augustus 2018;

Gelet op het advies 64.385/4 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1952

tot bepaling van de functies van het ministerie van Landsverdediging waaraan vrije inwoning is verbonden

Artikel 1.In artikel 1, van het koninklijk besluit van 31 juli 1952 tot bepaling van de functies van het ministerie van landsverdediging waaraan vrije inwoning is verbonden, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepalingen onder 1°, 5°, 6°, 7°, 8° en 10° worden opgeheven;b) in de bepaling onder 2°, worden de woorden "en zij niet worden gebezigd in de ministeries of in de instellingen van openbaar nut bij toepassing van het koninklijk besluit Nr 26 van 29 juni 1967 betreffende de mobiliteit der leden van de krijgsmacht" opgeheven;c) in de bepaling onder 3°, worden de woorden "en van de Rijkswacht" opgeheven.

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 januari 1956 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 2013, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en burgerlijke personeelsleden" worden opgeheven;2° de woorden "alsmede de burgerlijke personeelsleden vermeld in artikel 1, 8°, " worden opgeheven.

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de woorden ", 1° " opgeheven.

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit, worden de woorden "en burgerlijke personeelsleden" opgeheven. Afdeling 2. - Wijziging van het koninklijkbesluit van 15 januari 1962

tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland

Art. 6.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 april 1974, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "met uitzondering van:" worden opgeheven;b) de bepaling onder 2° wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, worden de woorden "gewapende Machten" vervangen door het woord "Krijgsmacht". Afdeling 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1971

betreffende de toekenning van toelagen aan leden van de Krijgsmacht, evenals aan sommige leden van het burgerlijk personeel van het departement van landsverdediging, voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard

Art. 8.In de tabel 1 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 21 januari 1971 betreffende de toekenning van toelagen aan leden van de Krijgsmacht, evenals aan sommige leden van het burgerlijk personeel van het departement van landsverdediging, voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 februari 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "BEF 636" worden vervangen door de woorden "15,77 EUR";2° de woorden "BEF 158" worden vervangen door de woorden "3,92 EUR". Afdeling 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975

tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen

Art. 9.In artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 november 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° de forfaitaire terugbetaling vastgesteld in tabel 1 van de bijlage bij dit besluit indien de dienstverplaatsing wordt uitgevoerd in militaire kring die over een mess beschikt, die uitgebaat wordt door de restauratie en hoteldiensten van Defensie (RHDD);". b) wordt de bepaling onder 1° /1 ingevoegd, luidende: "1° /1 de terugbetaling van het bedrag dat overeenstemt met het vaste aanbod dat geleverd wordt op voorlegging van een rekening of ontvangstbewijs, indien de dienstverplaatsing wordt uitgevoerd in militaire kring die over een mess beschikt, die niet uitgebaat wordt door de RHDD;".

Art. 10.In artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 augustus 1994 en 29 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "4" vervangen door het woord "3"; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "38.560 frank" vervangen door de woorden "955,88 euro".

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit. Afdeling 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1977

betreffende de toekenning van een toelage aan de militairen die met spreekopdrachten worden belast in burgerinstellingen

Art. 12.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 betreffende de toekenning van een toelage aan de militairen die met spreekopdrachten worden belast in burgerinstellingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 augustus 1994, worden de woorden "714 frank" vervangen door de woorden "17,70 euro". Afdeling 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1983

houdende toekenning van een toelage voor pompdienstprestaties volbracht in het kader van de belgische deelname aan het NAVO-pijpleidingssysteem

Art. 13.In artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 17 oktober 1983 houdende toekenning van een toelage voor pompdienstprestaties volbracht in het kader van de Belgische deelname aan het NAVO-pijpleidingssysteem, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "31 frank" worden vervangen door de woorden "0,77 euro";2° de woorden "26 frank" worden vervangen door de woorden "0,65 euro";3° de woorden "21 frank" worden vervangen door de woorden "0,53 euro". Afdeling 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001007206 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 1998 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de officieren van de krijgsmacht sluiten

tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 1998 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de officieren van de Krijgsmacht

Art. 14.Artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001007206 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 1998 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de officieren van de krijgsmacht sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 1998 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de officieren van de Krijgsmacht wordt opgeheven. Afdeling 8. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten

houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier

Art. 15.In de artikelen 1, § 5, 1°, 16, eerste lid, 2° en 17, § 1, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, worden de woorden "trainingsprestaties van korte duur" vervangen door de woorden "bijkomende prestaties in het kader van de vervolmaking of als bevorderingsprestaties".

Art. 16.In artikel 48, 2°, van hetzelfde besluit, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". Afdeling 9. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007126 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair sluiten

betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair

Art. 17.In artikel 3, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007126 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair sluiten betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". Afdeling 10. - Wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014007022 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het recht op voeding ten laste van de staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden sluiten

betreffende het recht op voeding ten laste van de staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden

Art. 18.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014007022 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het recht op voeding ten laste van de staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden sluiten betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 1, eerste lid, 1°, wordt vervangen als volgt: "1° in België: a) tot het bedrag per maaltijd bepaald in de tabel 1 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen, in militaire kring die over een mess beschikt, die uitgebaat wordt door de restauratie en hoteldiensten van Defensie (RHDD); b) tot het bedrag per maaltijd dat overeenstemt met het vaste aanbod dat geleverd wordt op voorlegging van een rekening of ontvangstbewijs, in militaire kring die over een mess beschikt, die niet uitgebaat wordt door de RHDD;" b) paragraaf 1, eerste lid, 2°, c), wordt vervangen als volgt: "c) in geval de maaltijden genuttigd worden in de private sector: (1) voor de hoofdmaaltijden: het bedrag van de personeelscategorie "vrijwilliger", vastgesteld in artikel 3, § 4, van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland; (2) voor het ontbijt: het bedrag van de personeelscategorie "vrijwilliger", vastgesteld in artikel 5, § 3, van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland.". c) paragraaf 2, eerste lid, 2°, wordt vervangen als volgt: "2° in het buitenland: a) voor de hoofdmaaltijden: het bedrag van de personeelscategorie "vrijwilliger", vastgesteld in artikel 3, § 4, van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland; b) voor het ontbijt: het bedrag van de personeelscategorie "vrijwilliger", vastgesteld in artikel 5, § 3, van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland.". HOOFDSTUK 2. - Opheffingsbepalingen Afdeling 1. - Opheffing van het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten

houdende toekenning van een vergoeding aan de militairen die deelnemen aan bijzonder gevaarlijke operaties

Art. 19.Het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten houdende toekenning van een vergoeding aan de militairen die deelnemen aan bijzonder gevaarlijke operaties, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt opgeheven. Afdeling 2. - Opheffing van het koninklijk besluit van 30 december

1992 houdende toekenning van een vergoeding aan de militairen van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst die deelnemen aan de vredesoperatie van de Verenigde Naties in ex-Joegoslavië

Art. 20.Het koninklijk besluit van 30 december 1992 houdende toekenning van een vergoeding aan de militairen van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst die deelnemen aan de vredesoperatie van de Verenigde Naties in ex-Joegoslavië, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 november 1994 en 29 januari 2016, wordt opgeheven. Afdeling 3. - Opheffing van het koninklijk besluit van 3 juni 1996

betreffende de toekenning van een reclasseringspremie aan bepaalde militairen korte termijn

Art. 21.Het koninklijk besluit van 3 juni 1996 betreffende de toekenning van een reclasseringspremie aan bepaalde militairen korte termijn wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 22.De minister bevoegd voor Defensie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, D. REYNDERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^