Koninklijk Besluit van 18 juli 2012
gepubliceerd op 20 augustus 2012

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën

bron
programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling
numac
2012011293
pub.
20/08/2012
prom.
18/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JULI 2012. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, voert artikel 12, § 1, vierde streepje van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2010, uit. Deze bepaling stelt dat het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, hierna de Raad genoemd, en hun indeling in categorieën worden vastgesteld door Uwe Majesteit bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De nieuwe samenstelling van de Raad die wordt voorgesteld, betekent een grondige wijziging ten aanzien van de huidige situatie. Deze wijziging heeft evenwel niet als doel het concept duurzame ontwikkeling te herdefiniëren. Al de dimensies van dit concept zullen dus gelijkwaardig behandeld blijven worden.

Bespreking van de artikelen.

Artikel 1 stelt het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling vast.

Artikel 2 deelt dit aantal in zes categorieën in.

Voor elke categorie wordt er bepaald welke organisaties de Minister van Duurzame Ontwikkeling zal aanschrijven zodat deze organisaties samen een dubbele kandidatenlijst kunnen voorstellen.

In de voormelde wet van 5 mei 1997 bevindt er zich geen enkel selectiecriterium om als lid van de Raad te worden voorgesteld. Het staat de Jeugdraden van de Gemeenschappen vrij om kandidaten voor te dragen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar De Vice-eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, S. VANACKERE

Advies nr. 51.317/3 van 15 mei 2012 van de afdeling wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling Wetgeving, derde kamer, op 27 april 2012 door de Minister van Duurzame Ontwikkeling verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën', heeft het volgende advies gegeven : Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

Dat onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

De kamer was samengesteld uit : de heren : P. LEMMENS, kamervoorzitter, J. SMETS, B.SEUTIN, staatsraden, Mevr. G.VERBERCKMOES, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer P. DEPUYDT, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De griffier, VERBERCKMOES. De voorzitter, P. LEMMENS.

18 JULI 2012. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 12, § 1, vierde streepje, van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 april 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 april 2012;

Gelet op advies 51.317/3 van de Raad van State, gegeven op 15 mei 2012, overeenkomstig artikel 84, § 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling wordt vastgesteld op 22.

Art. 2.De indeling in categorieën van de 22 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Raad wordt vastgesteld als volgt : 1° categorie « werkgeversorganisaties » : 6 vertegenwoordigers die worden gekozen uit een dubbele kandidatenlijst, voorgesteld door de organisaties, bedoeld in artikel 2, tweede lid, a) van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, die vertegenwoordigd zijn in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;2° categorie « werknemersorganisaties » : 6 vertegenwoordigers die worden gekozen uit een dubbele kandidatenlijst, voorgesteld door de organisaties, bedoeld in artikel 2, tweede lid, b) van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, die vertegenwoordigd zijn in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;3° categorie « niet-gouvernementele organisaties voor leefmilieubescherming » : 3 vertegenwoordigers die worden gekozen uit een dubbele kandidatenlijst, voorgesteld door de gewestelijke federaties van deze organisaties, zijnde de VZW « Bond Beter Leefmilieu, » de VZW « Inter-Environnement Wallonie, » de VZW « Inter-Environnement Bruxelles » en de VZW « Brusselse Raad voor het Leefmilieu »;4° categorie « niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking » : 3 vertegenwoordigers die worden gekozen uit een dubbele kandidatenlijst, voorgesteld door de erkende federaties, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 voor de erkenning en betoelaging van de Federaties van de niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties;5° categorie « sector van het verbruik » : 2 niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers die worden gekozen uit een dubbele kandidatenlijst, voorgesteld door de Raad voor het Verbruik, opgericht door het koninklijk besluit van 20 februari 1964;6° categorie « jeugdorganisaties » : 2 vertegenwoordigers die worden gekozen uit een dubbele kandidatenlijst, voorgesteld door de Jeugdraden van de Gemeenschappen.

Art. 3.De Minister van Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^