Koninklijk Besluit van 18 juli 2013
gepubliceerd op 11 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.369.497 EUR aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofds

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014494
pub.
11/09/2013
prom.
18/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.369.497 EUR aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, en inzonderheid op artikel 1-01-5;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bijakte nr. 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle;

Overwegende dat, in dit kader, het begrotingsprogramma van bijakte nr. 11 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 in zijn hoofdstuk 4 - Stimulering van wijken, een tussenkomst in het voordeel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, tot een bedrag van 5.369.497 EUR;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 24 mei 2013;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een facultatieve subsidie van vijf miljoen drie honderdnegenenzestigduizend vierhonderdzevenennegentig euro, (5.369.497 EUR) wordt toegekend aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. § 2. De subsidie voorzien in § 1 kan worden vrijgegeven in verschillende schijven waarvan het totaal maximum 5.369.497 EUR bedraagt. In functie van de voortgang van het project en de beschikbare kredieten bepaalt de vice-eerste minister belast met Beliris de bedragen die zullen worden vrijgemaakt. § 3. De subsidie onder paragraaf 1 wordt geboekt op de basisallocatie 33.55.22.51.20.20 van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2013.

Art. 2.§ 1. De subsidie vertegenwoordigt het aandeel van de Federale Staat in de de renovatie van de sociale woningen Florair II en Florair III in Jette. § 2. Deze subsidie dekt de hoofdzakelijke en bijkomende uitgaven met betrekking tot het programma gedefinieerd in artikel 3 van het protocolakkoord m.b.t. de tussenkomst van Beliris in de realisatie gedefinieerd in de vorige paragraaf.

Art. 3.§ 1. De investeringen zullen worden uitgevoerd ten laste van het budget Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij die de betalingen zal uitvoeren met zijn eigen gelden en met de subsidie van Beliris, deze laatste is beperkt tot 5.369.497 EUR. § 2. De in artikel 1 bedoelde subsidie van Beliris zal aan de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek worden betaald in meerdere variabele schijven in functie van de vorderingsstaat van de uit te voeren investeringen, en dit volgens de voorwaarden die gedefinieerd worden in artikel 8 van het protocolakkoord m.b.t. de tussenkomst van Beliris in de renovatie van de sociale woningen Florair II en Florair III in Jette.

De vrijgave van elke voornoemde schijf van de subsidie moet uitdrukkelijk door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij worden aangevraagd door middel van in drievoud opgemaakte, gedateerde en ondertekende schuldvorderingsverklaringen. § 3. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Voorlopige Bewindstraat, 9-15 te 1000 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling van de subsidie. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^