Koninklijk Besluit van 18 juli 2019
gepubliceerd op 22 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019203246
pub.
22/07/2019
prom.
18/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203246

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


18 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, de artikelen 100, derde lid, 102, § 1, derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986 en 103quater;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie sluiten tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002012710 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie v sluiten betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenningen aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers sluiten houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 november 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 3 december 2018;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 17 januari 2019;

Gelet op het advies nr. 82 van 3 april 2019 van het Comité Overheidsbedrijven;

Gelet op het protocol nr. 219/2 van 24 april 2019 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het advies nr. 66.266/1 van de Raad van State, gegeven op 21 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Justitie, de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Energie, de Minister van Ambtenarenzaken, de Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, de Minister van Telecommunicatie en Post, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 14 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 1992, 14 maart 1996, 19 december 2014 en 6 december 2018, wordt tussen het tweede en derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties bepaald in artikel 7. In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum : - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.".

Art. 2.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 december 1992, worden in het eerste lid de woorden "of meer dan 1 jaar zelfstandige activiteit telt" vervangen door de woorden "of langer een zelfstandige activiteit uitoefent dan toegelaten op basis van artikel 14, tweede of derde lid".

Art. 3.In artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 december 2014 en 6 december 2018, wordt tussen het derde en vierde lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties. In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum : - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van een voltijdse betrekking; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van een voltijdse betrekking.".

Art. 4.In artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra sluiten, worden in het eerste lid de woorden "of meer dan 1 jaar zelfstandige activiteit telt" vervangen door de woorden "of langer een zelfstandige activiteit uitoefent dan toegelaten op basis van artikel 6, § 1, derde of vierde lid".

Art. 5.In artikel 122 van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 1999, 19 december 2014 en 6 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tussen het eerste en tweede lid, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt: "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties.In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum : - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van een voltijdse betrekking; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van een voltijdse betrekking."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden ", vierentwintig of zestig" ingevoegd tussen de woorden "twaalf" en "maanden", en worden de woorden ", zoals bepaald in § 1, tweede lid." ingevoegd na de woorden "zelfstandige activiteit".

Art. 6.In artikel 123 worden in het tweede lid de woorden "12 maanden" opgeheven.

Art. 7.In artikel 23 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 19 december 2014 en 6 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt, tussen het eerste en tweede lid, een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties.In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum : - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van de prestaties die hem normaal worden opgelegd; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van de prestaties die hem normaal worden opgelegd."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "bij meer dan twaalf maanden zelfstandige activiteit" vervangen door de woorden "bij een langere zelfstandige activiteit dan toegelaten op basis van § 1, eerste of tweede lid".

Art. 8.In artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie sluiten tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 juni 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 januari 2015, wordt 3° aangevuld met een nieuwe zin, luidend als volgt : "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties. In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum : - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.".

Art. 9.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit worden in het eerste lid de woorden "of meer dan een jaar zelfstandige activiteit telt" vervangen door de woorden "of een langere zelfstandige activiteit uitoefent dan toegelaten op basis van artikel 7, § 2, 3°".

Art. 10.In artikel 17 van het koninklijk besluit van 10 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002012710 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie v sluiten betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 19 december 2014 en 6 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt 3° aangevuld met een nieuwe zin, luidend als volgt : "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties.In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum : - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van de prestaties die hem normaal worden opgelegd; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van de prestaties die hem normaal worden opgelegd"; 2° in paragraaf 2, 2°, worden de woorden ", vierentwintig of zestig" ingevoegd tussen de woorden "twaalf" en "maanden".

Art. 11.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden in het eerste lid de woorden "of meer dan een jaar zelfstandige activiteit telt" vervangen door de woorden "of een langere zelfstandige activiteit uitoefent dan toegelaten op basis van artikel 17, § 1, eerste lid, 3° ".

Art. 12.In artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 16 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 december 2014 en 6 december 2018, tussen het tweede en derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties. In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum : - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.".

Art. 13.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden in het eerste lid de woorden "of meer dan één jaar zelfstandige activiteit uitoefent" vervangen door de woorden "of een langere zelfstandige activiteit uitoefent dan toegelaten op basis van artikel 12, § 1, tweede of derde lid ".

Art. 14.In artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 29 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenningen aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2014, 19 december 2014 en 6 december 2018, wordt tussen het tweede en derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties. In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum : - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.".

Art. 15.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten1, worden in het eerste lid de woorden "of meer dan één jaar zelfstandige activiteit uitoefent" vervangen door de woorden "of een langere zelfstandige activiteit uitoefent dan toegelaten op basis van artikel 12, § 1, tweede of derde lid.".

Art. 16.In artikel 23, § 1, van het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers sluiten houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 december 2018, wordt tussen het tweede en derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties. In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum : - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.".

Art. 17.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden in het eerste lid de woorden "of meer dan één jaar zelfstandige activiteit uitoefent" vervangen door de woorden "of een langere zelfstandige activiteit uitoefent dan toegelaten op basis van artikel 23, § 1, tweede of derde lid ".

Art. 18.In artikel 14, § 1, van het koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 december 2018, wordt tussen het tweede en derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "De onderbrekingsuitkeringen kunnen ook gecumuleerd worden met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties. In dat geval, in zoverre deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan, wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum: - vierentwintig maanden, in geval van vermindering met 1/2 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking; - zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.".

Art. 19.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden in het eerste lid de woorden "of meer dan één jaar zelfstandige activiteit uitoefent" vervangen door de woorden "of een langere zelfstandige activiteit uitoefent dan toegelaten op basis van artikel 14, § 1, tweede of derde lid".

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.

Art. 21.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking, de minister bevoegd voor Energie, de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, de minister bevoegd voor Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, en de minister bevoegd voor Telecommunicatie en Post, zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, W. BEKE De Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, K. GEENS De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO De Minister van Energie, M. C. MARGHEM De Minister van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, Fr. BELLOT De Minister van Telecommunicatie en Post, P. DE BACKER


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^