Koninklijk Besluit van 18 juni 1997
gepubliceerd op 29 juli 1997
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren i

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015085
pub.
29/07/1997
prom.
18/06/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JUNI 1997. Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 3, vervangen door het koninklijk besluit van 26 september 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 oktober 1996 houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen toepasselijk op de rijksambtenaren;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 oktober 1996;

Gelet op het advies van de Directieraad voor het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 1996;

Gelet het advies van de Inspecteur van Financiën van 12 november 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 29 januari 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 29 jannari 1997;

Gelet op het protocol nr. 70/1 van 25 april 1997 van het Sector-comité I, Algemeen bestuur;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.1. Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden in de rubriek "Administratief personeel - geschrapte graden" de woorden "(afgeschafte graad)" ingevoegd na de woorden "in rang 24 : analist klinische biologie"; 2. In de rubriek "Meester-, vak- en dienstpersoneel", wordt de Nederlandse benaming van de graad van rang 41 "laboratoriumhelper" vervangen door "laboratoriumbediende".

Art. 2.1. In de tabel gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn, worden onder het opschrift "I. Alfabetische rangschikking van de Nederlandse benamingen, Afdeling A, Administratief personeel", en onder het opschrift "II. Alfabetische rangschikking van de Franse benamingen, Afdeling A, Administratief personeel", in de rubriek "afgeschafte

graden" de woorden "(afgeschafte graad)" ingevoegd na de woorden "in rang 24 : analist klinische biologie". 2. In dezelfde tabel wordt onder het opschrift "I.Alfabetische rangschikking van de Nederlandse benamingen, Afdeling B, Meester-, vak- en dienstpersoneel, de benaming van de graad van rang 41 "laboratoriumhelper" vervangen door "laboratoriumbediende".

Bijzondere bepaling

Art. 3.1. Artikel 4, 1, van het koninklijk besluit van 22 mei 1996 tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van het hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt gewijzigd als volgt : de woorden "analist klinische biologie" worden ingevoegd in de linkse kolom en de woorden "eerstaanwezend analist klinische biologie" in de rechtse kolom. 2. Een 2bis en een 2ter worden in hetzelfde artikel 4 ingevoegd, luidend als volgt : « 2bis.De ambtenaren benoemd in niveau 2+ behouden in hun nieuwe graad de anciënniteit verworven in de graad waarvan ze titularis waren. » « 2ter. Voor het berekenen van de graadanciënniteit van de ambtenaren benoemd in de graad van eerstaanwezend analist klinische biologie (rang 28), worden de aanvaardbare diensten verricht in de graad 24 geacht te zijn verricht in de graad 28. »

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1994.

Art. 5.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 18 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^