Koninklijk Besluit van 18 juni 1997
gepubliceerd op 29 juli 1997
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1974 betreffende de vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarri

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015086
pub.
29/07/1997
prom.
18/06/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JUNI 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1974 betreffende de vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 4, 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 oktober 1996 houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen toepasselijk op de rijksambtenaren;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1974 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarij- carrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 mei 1975, 14 november 1975, 3 november 1977, 19 oktober 1979, 14 oktober 1980, 11 mei 1989, 18 april 1991, 21 augustus 1992, 15 juli 1993, 25 februari 1994 en 22 mei 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveau's 1 en 2+, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddeschalen der aan verscheidene ministeries gemene graden, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 3 juni 1996 en 4 oktober 1996;

Gelet op het advies van de Directieraad voor het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 1996;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 november 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 29 januari 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 29 januari 1997;

Gelet op het protocol nr. 70/2 van 25 april 1997, waarin de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd binnen het Sectorcomité I, Algemeen bestuur, worden vermeld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, laatst gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, inzonderheid op artikel 3, 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het nodig is, in het belang van de bedoelde ambtenaren, hun individuele geldelijke rechten zonder uitstel vast te stellen;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1bis van het koninklijk besluit van 10 april 1974 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bijgevoegd door het koninklijk besluit van 22 mei 1996 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt een 3 bijgevoegd luidend als volgt : " 3. De ambtenaar, benoemd in de graad van eerstaanwezend analist klinische biologie, voorheen bekleed met de geschrapte graad van analist klinische biologie (afgeschafte graad), behoudt het voordeel van de hieronder vermelde bijzondere weddeschaal voor zover dat deze voordeliger uitvalt dan de wedde-schaal 28/3 : 718547 - 1085035 3 x 1 x 10676 2 x 2 x 14232 2 x 2 x 28463 10 x 2 x 24907 (Kl. 23 j. N. 2 + G.A)" Bijzondere bepaling :

Art. 2.In de conversietabel van de geschrapte graden en de eraan verbonden weddeschalen, bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 1996 dat het koninklijk besluit van 10 april 1974 betreffende de vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wijzigt, worden volgende bepalingen ingevoegd boven de zin in verband met de graad van hoofdcryptograaf : in de eerste kolom : « analist klinische biologie »; in de tweede kolom : « 24/2 »; in de derde kolom : « eerstaanwezend analist klinische biologie »; in de vierde kolom : « 28/3 ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1994.

Art. 4.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^