Koninklijk Besluit van 18 juni 2001
gepubliceerd op 21 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001002069
pub.
21/06/2001
prom.
18/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001002029 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 mei 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 30 mei 2001;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 31 mei 2001 van het Hoog Overlegcomité van Sector XII;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 juni 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bepaling van artikel 2, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt vervangen als volgt : "2° de voorbereiding, de ondersteuning en de uitvoering van het beleid inzake oorlogsslachtoffers;".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 mei 2001.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^