Koninklijk Besluit van 18 juni 2001
gepubliceerd op 27 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022409
pub.
27/06/2001
prom.
18/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 25 januari 1999 en 24 december 1999 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 9, a), vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juni 1998;

Gelet op de voorstellen van de Overeenkomstencommissie vroedvrouwen-verzekeringsinstellingen geformuleerd op 1 december 2000 en 5 januari 2001;

Gelet op de adviezen van de Dienst voor geneeskundige controle gegeven op 1 december 2000 en 5 januari 2001;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 10 januari 2001;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging genomen op 15 januari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 16 februari 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 10 mei 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat vanaf 2001 bijkomende budgettaire middelen aan de sector zijn toegekend om aan prioritaire behoeften te voldoen en het wenselijk is om zo spoedig mogelijk die middelen in te zetten en aan die behoeften te voldoen.

Gelet op het advies van Raad van State nr. 31.703/1, gegeven op 22 mei 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 9, a), § 2, b), laatste lid van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juni 1998, wordt vervangen als volgt : « Per parturiente en per dag mag slechts één van de verstrekkingen 422096, 422111 en 422133 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot maximum de waarde V 120 terugbetaald. »

Art. 2.In artikel 9, a) van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit wordt § 3 vervangen als volgt : « § 3. Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase 422155 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase ingeval van verlossing thuis... V 115 422170 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis ingeval de patiënte ingevolge verwikkelingen wordt opgenomen in een ziekenhuis... V 115 422715 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis ingeval de patiënte wordt opgenomen in een ziekenhuis, zonder verwikkelingen... V 115 422192 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis ingeval van verlossing in het kader van een daghospitalisatie... V 115 De verstrekkingen 422155, 422170, 422715 en 422192 mogen niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt.

De verstrekkingen 422155, 422170, 422715 en 422192 zijn onderling niet cumuleerbaar. ».

Art. 3.In artikel 9, a), § 4, 2) van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de relatieve waarde van de verstrekking 422295 wordt van « V 115 » op « V 140 » gebracht;2° de relatieve waarde van de verstrekking 422332 wordt van « V 34 » op « V 60 » gebracht;3° de relatieve waarde van de verstrekking 422531 wordt van « V 28 » op « V 60 » gebracht ».

Art. 4.In artikel 9, a), § 5 van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit vervallen de verstrekkingen 422391 en 422413 en worden ze vervangen door de volgende verstrekking : « 422730 Postnataal toezicht en verzorging gedurende de vierde of vijfde dag volgend op de dag van de verlossing, per dag... V 28. »

Art. 5.Artikel 9, a), § 8 van de bijlage bij het voormeld koninklijk besluit wordt vervangen als volgt : « § 8. Voor de toepassing van artikel 9, a), wordt als daghospitalisatie beschouwd een opname in het ziekenhuis gedurende minder dan 24 uur. »

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.

Art. 7.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^