Koninklijk Besluit van 18 juni 2001
gepubliceerd op 26 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022490
pub.
26/07/2001
prom.
18/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JUNI 2001. - Koninklijk besluit houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 1990 tot reorganisatie van de Hoge Gezondheidsraad;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1919 dat betrekking heeft op de reorganisatie van de Hoge Gezondheidsraad;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Op de voordracht van onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot erelid van de Hoge Gezondheidsraad<0;58> De heren : Bonnet, F., doctor in de genees-, heel- en verloskunde, kindergeneeskunde;

Content, J., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;

De Hemptinne, B., doctor in de genees-, heel en verloskunde, algemene heelkunde;

Fondu, M., licentiaat in de scheikunde;

Hooft, P., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;

Mets, T., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;

Robertfroid, M ., doctor in de farmaceutische wetenschappen;

Vereerstraeten, P., doctor in de genees-, heel- en verloskunde;

Art. 2.Worden benoemd tot leden van de Hoge Gezondheidsraad<0;58> Mevrouw : Delzenne, N., doctor in de farmaceutische wetenschappen aan de UCL;

Gosset, C., doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de ULg;

Melin, P., doctor in de farmaceutische wetenschappen met specialisatie in de klinische biologie aan de ULg;

Segers, O., doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de VUB.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^