Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 21 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een directeur en een onderzoeker bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017012607
pub.
21/06/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012607

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Scheepvaart


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een directeur en een onderzoeker bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37 en 108;

Gelet op de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, artikel 8, § 1 en § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 mei 2017;

Overwegende dat de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen, FOSO, nog niet operationeel is door het ontbreken van een financieringssysteem;

Overwegende dat de Internationale Maritieme Organisatie bij een audit van België in januari 2014 heeft vastgesteld dat de België door het niet functioneren van de FOSO niet voldoet aan zijn internationale verplichtingen;

Overwegende dat de Europese Commissie België in gebreke heeft gesteld wegens het niet operationeel zijn de FOSO, het niet uitvoeren van een voorafgaande beoordeling bij ernstige ongevallen en het niet bijhouden van de Europese databank EMCIP;

Overwegende dat de FOSO echter zo snel mogelijk operationeel moet worden om de inbreukprocedure te beëindigen en om aan de internationale en Europese verplichtingen van België te voldoen;

Overwegende dat Koen Van den Borre, Adviseur-generaal bij het DG Scheepvaart, over de noodzakelijke ervaring beschikt om de FOSO voorlopig te leiden;

Overwegende dat door de voorlopige aanduiding van Koen Van den Borre als directeur bij de FOSO België aan zijn internationale en Europese verplichtingen kan voldoen;

Overwegende dat door de voorlopige aanduiding van Koen Van den Borre als directeur bij de FOSO tegemoet wordt gekomen aan de opmerking van de Europese Commissie; dat de FOSO operationeel wordt, dat er voorafgaande beoordelingen voor ernstige ongevallen kunnen worden uitgevoerd; dat de Europese databank EMCIP kan worden bijgehouden;

Overwegende dat Hans De Veene reeds werd aangesteld als onderzoeker naar het veiligheidsonderzoek bij het ongeval met Z.85 Morgenster, het dodelijke ongeval aan boord van het vaartuig Eupen en de aanvaring tussen de vaartuigen Flinterstar en Al Oraiq;

Overwegende dat een onderzoek naar het dodelijk ongeval aan boord van het vaartuig Fast Herman en het zinken van het vaartuig Z.582 Assanat noodzakelijk zijn; Overwegende dat Hans De Veene beschikt over de noodzakelijke kwalificaties om een onderzoek uit te voeren;Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris voor Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Koen Van den Borre wordt voorlopig aangesteld als directeur bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen.

Art. 2.Hans de Veene wordt voorlopig aangesteld als onderzoeker bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen.

Art. 3.De aanstellingen bedoeld in het eerste en tweede artikel hebben uitwerking vanaf 1 juni 2017.

Art. 4.De aanstellingen bedoeld in het eerste en tweede artikel eindigen op: 1° de dag dat overeenkomstig het koninklijk besluit van 1 oktober 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking en tot vaststelling van de bekwaamheden van de personeelsleden een directeur wordt aangesteld;of 2° de dag dat de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen wordt opgeheven;of 3° 31 mei 2018.

Art. 5.Op alle uitgaven voor de werkzaamheden van de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen zijn de regels voor de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat van toepassing.

Art. 6.De minister bevoegd voor de Noordzee is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Staatssecretaris voor Noordzee, Ph. DE BACKER


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^