Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 23 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017012786
pub.
23/06/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012786

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 29, § 4, ingevoegd bij de wet van 28 maart 1973 en vervangen bij het koninklijk besluit van 23 december 1996;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, artikel 35, hersteld bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, gegeven op 23 maart 2017;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, gegeven op 24 april 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 mei 2017;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 61.518/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en van de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden "en ten vroegste na 31 december 2001" vervangen door de woorden "en ten vroegste na 31 december 2003";2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een vierde lid, luidende : "In afwijking van het eerste en tweede lid worden de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 en ten laatste op 1 december 2013 zijn ingegaan, met uitsluiting van het onvoorwaardelijk pensioen bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit nr.72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, verhoogd met 2 % op 1 januari 2018."; 3° in paragraaf 2, worden de woorden "voor de jaren 2015 en 2016" vervangen door de woorden "voor de jaren 2015 tot en met 2018".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen en de Minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^