Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 30 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van data vanaf wanneer een blokkering bedoeld in artikel 62/1 of 62/2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen ophoudt te bestaan

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017012794
pub.
30/06/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012794

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van data vanaf wanneer een blokkering bedoeld in artikel 62/1 of 62/2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen ophoudt te bestaan


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikelen 62/1 en 62/2, ingevoegd bij de programmawet van 25 december 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 12 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 april 2017;

Gelet op advies 61.471/3 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° k-dienst: dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van kinderen, zoals bedoeld in artikel 2, 3, b, van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten;2° besluit zware medische apparatuur: het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Art. 2.Het verbod om het aantal bedden te verhogen, zoals bedoeld in artikel 62/1 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, neemt een einde in k-diensten op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Het verbod om het aantal van volgende ziekenhuisfuncties, ziekenhuisafdelingen, ziekenhuisdiensten, medische diensten, medisch-technische diensten, zorgprogramma's of zware medische apparaten te verhogen, zoals bedoeld in artikel 62/2, eerste lid, van dezelfde wet, neemt een einde op de datum van inwerkingtreding van dit besluit: 1° diensten nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld;2° PET-scanners, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het besluit zware medische apparatuur;3° radiotherapietoestellen met emissie van protonen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, 7°, van het besluit zware medische apparatuur;4° diensten medische beeldvorming met een NMR;5° NMR's, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, 6°, van het besluit zware medische apparatuur.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 3, 3°, dat in werking treedt op 1 januari 2018.

Art. 5.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^