Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 04 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot eervol ontslag van leden van de raad van bestuur van bpost

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017012835
pub.
04/07/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012835

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag van leden van de raad van bestuur van bpost


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals laatst gewijzigd bij de wet van 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met name de artikelen 16, 18, 22, 54/5, 54/6, 148, 148bis/1, 148bis/3 en 148bis/4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot ontslag en benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van De Post, waarbij de heer Arthur Goethals tot lid van de raad van bestuur werd benoemd;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2012 tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost, waarbij de heer Arthur Goethals eervol ontslag werd verleend uit het mandaat van lid van de raad van bestuur en opnieuw tot lid van de raad van bestuur werd benoemd;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van bpost, waarbij Mevr.

Françoise Masai tot lid en voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 22 mei 2017;

Overwegende dat artikel 3.2.5 van het Corporate Governance Charter van bpost bepaalt dat, behalve wanneer goedgekeurd door de Raad van Bestuur van bpost in bijzondere gevallen, het mandaat van bestuurder onmiddellijk eindigt na de algemene vergadering die volgt op de 70ste verjaardag van de betrokken bestuurder;

Overwegende dat Mevr. Françoise Masai en de heer Arthur Goethals in 2016 de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt;

Overwegende dat krachtens artikel 3.2.5 van het Corporate Governance Charter van bpost het mandaat van Mevr. Françoise Masai als lid en voorzitter van de raad van bestuur bijgevolg eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2017;

Overwegende dat krachtens artikel 3.2.5 van het Corporate Governance Charter van bpost het mandaat van de heer Arthur Goethals als lid van de raad van bestuur bijgevolg eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2017;

Overwegende dat Mevr. Françoise Masai en de heer Arthur Goethals ontslag hebben genomen uit hun functies met ingang op het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2017;

Op de voordracht van de Vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevr. Françoise Masai wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat van lid en voorzitster van de raad van bestuur van bpost.

Art. 2.Aan de heer Arthur Goethals wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van de raad van bestuur van bpost.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met ingang op het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2017.

Art. 4.De Vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^