Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 29 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ver

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017012866
pub.
29/06/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012866

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op de voorstellen van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergaderingen van 17 mei 2011 en 4 oktober 2016;

Gelet op de adviezen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 mei 2011 en 4 oktober 2016;

Gelet op de beslissingen van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 22 februari 2016 en 7 november 2016;

Gelet op de adviezen van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 9 maart 2016 en 16 november 2016;

Gelet op de beslissingen van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 14 maart 2016 en 21 november 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 februari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 april 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 10 april 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in A, a) wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 588556-588560 ingevoegd : "589831-589842 Opsporen van de EGFR-mutatie B 8000 (Diagnoseregel 1,13, 128)";b) in de verstrekking aangeduid met de rangnummers "588556-588560" : 1) in de omschrijving worden de woorden "voor therapiekeuze bij het mammacarcinoom in de diagnostische investigatiefase" opgeheven;2) de betrekkelijke waarde wordt door "B 5000" vervangen;3) wordt de bepaling " Diagnoseregel 1, 13" door de woorden ", 127" aangevuld;c) de betrekkelijke waarde van de verstrekking 587016-587020 wordt door "B 1800" vervangen;d) de betrekkelijke waarde van de verstrekking 587031-587042 wordt door "B 1800" vervangen;2° in de rubriek "Diagnoseregels", a) worden de volgende diagnoseregels toegevoegd : "127.De verstrekking 588556-588560 mag alleen maar voor de therapiekeuze bij het mamma of maag carcinoom worden aangerekend. 128. De verstrekking 589831-589842 mag alleen maar voor de therapiekeuze bij het niet-kleincellig, niet-squamous longcarcinoom worden aangerekend."; b) in de regels 1 en 13 worden de woorden "en 589691-589702" telkens door de woorden ", 589691-589702 en 589831-589842" vervangen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^