Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 29 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, C, I, 24, § 1, 24bis, § 1, en 26, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen i

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017012867
pub.
29/06/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012867

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, C, I, 24, § 1, 24bis, § 1, en 26, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 1 december 2015;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 1 december 2015;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 22 februari 2016;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 9 maart 2016;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 14 maart 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 januari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 maart 2017;

Gelet op advies 61.186/2 van de Raad van State, gegeven op 12 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, § 1, C, I, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 september 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de rubriek 5/MICROBIOLOGIE, a) onder het opschrift 2/Urine, wordt de verstrekking 126556-126560 opgeheven;b) onder het opschrift 9/Diversen, wordt de verstrekking 126851-126862 opgeheven.

Art. 2.In het artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de rubriek 5/MICROBIOLOGIE, a) worden de verstrekkingen 549570-549581, 550211-550222, 550933-550944, 550690-550701, 550712-550723 opgeheven;b) wordt de volgende verstrekking vóór de verstrekking 550454-550465 ingevoegd : "549592-549603 Microscopisch opzoeken van zuur- en alcoholresistente bacillen in een klinisch monster .. . . . B 250 (Maximum 1)"; c) in de verstrekking 550476-550480, 1) wordt de betrekkelijke waarde "B 400" door "B 600" vervangen;2) worden de woorden "(Cumulregel 342)" na de woorden "(Maximum 1)" toegevoegd;d) in de verstrekking 550491-550502, 1) wordt de betrekkelijke waarde "B 600" door "B 1200" vervangen;2) worden de woorden "(Diagnoseregel 123)" na de woorden "(Maximum 1)" toegevoegd;e) worden de volgende verstrekkingen na de verstrekking 550491-550502 ingevoegd : "549614-549625 Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis-complex voor 3 antibiotica van de eerste lijn : Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol .. . . . B 1000 (Maximum 1) 549636-549640 Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis-complex voor Pyrazinamide . . . . . B 400 (Maximum 1)" ; 2° in de rubriek "Cumulregels", wordt de volgende regel toegevoegd : "342. De verstrekking 550476-550480 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 556872-556883."; 3° in de rubriek "Diagnoseregels", a) worden de regels 67 en 73 opgeheven;b) wordt de volgende regel toegevoegd : "123. De verstrekking 550491-550502 mag enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. op basis van een gemotiveerde aanvraag indien de cultuur positief is voor zuur- en alcoholresistente bacillen en indien de identificatie voor Mycobacterium tuberculosis-complex negatief is.".

Art. 3.Het artikel 24bis, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2009, wordt aangevuld als volgt : "556872-556883 Opzoeken van nucleïnezuur van Mycobacterium tuberculosis-complex in klinische monsters . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Cumulregel 342) De verstrekking 556872-556883 mag enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. voor een patiënt die niet behandeld is voor tuberculosis sinds meer dan 7 dagen indien : 1) in het rechtstreeks onderzoek zuur- en alcoholresistente bacillen werden aangetoond;2) of er een sterk klinisch en radiologisch vermoeden is van tuberculosis;3) of het monster op invasieve weg verkregen is (via bronchoscopische weg, punctievochten, biopten). De verstrekking 556872-556883 mag maximum 3 maal per jaar worden aangerekend.".

Art. 4.In het artikel 26, § 8, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010, worden de rangnummers "549570-549581", van de lijst van verstrekkingen opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^