Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 30 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 7, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017012868
pub.
30/06/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012868

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 7, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 mei 2016;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 mei 2016;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 15 juni 2016;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 29 juni 2016;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 4 juli 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 oktober 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 februari 2017;

Gelet op advies 60.993/2 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 14, l), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2010, in de verstrekking 317295-317306 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de omschrijving, worden de woorden « radiumhoudende prothesen, » opgeheven;2° de woorden « , distractoren » worden tussen de woorden « mobilisators » en « : maximum » ingevoegd;3° de volgende verstrekking en toepassingsregels worden na de verstrekking ingevoegd : "312491-312502 + Vervaardigen en plaatsen van een opbeetplaat, type stabilisatiesplint of repositiesplint in harde kunsthars, die één van de twee kaken volledig overdekt en contact heeft met alle elementen van de antagonistische kaak, in het kader van pijn en dysfunctie van het kaakstelsel, vanaf de 15e verjaardag K75 De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking 312491-312502 is enkel verschuldigd in geval van persisterende ochtendpijn en dysfunctie, dit na een fase van motivering en lokale behandeling. De verstrekking 312491-312502 omvat het vervaardigen van afdrukken, bepalen van de beetrelatie, vervaardigen van de opbeetplaat in harde kunsthars, het plaatsen, inslijpen en correcties qua pasvorm, evenals de occlusie en articulatie tot 30 dagen na plaatsing.

Een ingevuld formulier, waarvan het model is opgenomen in de bijlage 59bis bij de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt in het patiëntendossier bewaard.

De verstrekking 312491-312502 is eenmaal per vijf kalenderjaren vergoedbaar.".

Art. 2.In artikel 15 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2013, wordt paragraaf 7 als volgt vervangen : " § 7. Alle aanvragen met betrekking tot verstrekking 317295-317306 moeten via de verzekeringsinstelling aan de Technische tandheelkundige raad worden gezonden met een formulier dat door de praktiserende is ingevuld en ondertekend en waarvan het model is opgenomen in de bijlage 59 van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Ze mogen aangerekend worden aan de ZIV indien de Raad daartoe toestemming heeft verleend ten belope van het door hem vastgestelde bedrag binnen de perken van de voor die toestellen vastgestelde bedragen.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^