Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 12 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2017020439
pub.
12/07/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020439

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten van het Ministerie van Landsverdediging


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 167, § 1, tweede lid;

Gelet op de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School, artikel 7, eerste lid, vervangen bij de wet van 22 maart 2001 en gewijzigd bij de wet van 1 augustus 2006, en artikel 20, vervangen bij de wet van 27 maart 2003 en gewijzigd bij de wet van 1 augustus 2006;

Gelet op de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, artikel 31, § 2, vervangen bij de wet van 13 november 1974;

Gelet op de wet van 16 maart 1994 betreffende het statuut en de bezoldiging van het onderwijzend personeel van de Koninklijk Militaire School, artikel 3, § 5, vervangen bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 9bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op de wet van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, artikel 23, vervangen bij de wet van 30 december 2008, en artikel 55;

Gelet op de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, de artikelen 12, eerste lid, 1°, 13, vierde en vijfde lid, en 14, derde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 84/1, tweede lid, ingevoegd bij de wet 31 juli 2013, artikel 89, tweede lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en de artikelen 92, 101, derde lid, 110, § 1, vierde en vijfde lid, en 113, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 113/1, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 139, eerste lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, en de artikelen 139/1, tweede lid, 2° en 3°, 139/2, tweede lid, 2°, en 178/2, eerste lid, 4° en 5°, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 1993 houdende toekenning van toelagen voor leeropdrachten en aan bekleders van bepaalde betrekkingen in bepaalde scholen voor vorming en voortgezette vorming van de officieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten0 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vaststelling van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten1 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten2 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten3 betreffende de werving van de militairen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten4 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 november 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten5 tot bepaling van het tuchtreglement van het onderwijzend burgerpersoneel van de Koninklijke Militaire School;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten6 betreffende de organisatie van het koninklijk hoger instituut voor Defensie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007230 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de ber sluiten betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-420 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 17 maart 2017;

Gelet op het advies 61.405/4 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren

Artikel 1.In artikel 5, § 3, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de ber sluiten, worden de woorden "directeur-generaal vorming" vervangen door de woorden "directeur-generaal human resources". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 1993 houdende toekenning van toelagen voor leeropdrachten en aan bekleders van bepaalde betrekkingen in bepaalde scholen voor vorming en voortgezette vorming van de officieren

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 juli 1993 houdende toekenning van toelagen voor leeropdrachten en aan bekleders van bepaalde betrekkingen in bepaalde scholen voor vorming en voortgezette vorming van de officieren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 december 2003 en 30 oktober 2015, wordt het woord "vorming" vervangen door de woorden "human resources". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten0 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten

Art. 3.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten0 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, 3°, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten8, wordt het woord "zes" vervangen door het woord "vijf";b) in paragraaf 3, wordt de bepaling onder 5°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten8, opgeheven.

Art. 4.In artikel 12, § 2, 4°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "en van de directeur-generaal vorming" opgeheven.

Art. 5.In artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten8, worden de woorden ", onverminderd de bevoegdheden van de directeur-generaal vorming," opgeheven.

Art. 6.Artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten8, wordt aangevuld met de bepalingen onder 9°, 10°, 11° en 12°, luidende: "9° hij is in samenspraak met de andere onderstafchefs en directeurs-generaal, verantwoordelijk voor het opstellen van de algemene richtlijnen betreffende de kwaliteit, de coherentie en de pedagogische aspecten van de vormingen verstrekt in het departement; 10° hij is verantwoordelijk, onverminderd de bevoegdheden van de andere onderstafchefs en directeurs-generaal, voor de uitvoering van het vastgelegde defensiebeleid betreffende de kwaliteit, de coherentie en de pedagogische aspecten van de vormingen verstrekt in het departement;in dit kader verzekert hij de coördinatie en de planning van de leerplannen en de schoolprogramma's van de vormingen verstrekt in het departement. Tevens keurt hij de leerplannen goed, rekening houdend met de bepaalde eindtermen; 11° hij is belast, onverminderd de bevoegdheden van de andere onderstafchefs en directeurs-generaal, met het zoeken naar synergie en gelijkwaardigheid van brevetten en diploma's met andere burgerlijke of militaire vormingsorganismen; 12° hij waakt over de synergie en informatiedoorstroming tussen de organismen bevoegd voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoek van defensie en de organismen belast met het verstrekken van vorming in het departement.".

Art. 7.In hoofdstuk IV, afdeling V, van hetzelfde besluit, wordt de onderafdeling V, die de artikelen 35 en 36 bevat, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten8, opgeheven.

Art. 8.In artikel 38, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten8, worden de woorden "en van de directeur-generaal vorming" opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten1 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School

Art. 9.In artikel 14bis van het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten1 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten6, worden de woorden "onder het gezag van de directeur-generaal vorming" opgeheven.

Art. 10.In artikel 22, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015203554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werklooshe type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 03/03/2016 numac 2015203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015203491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de oprichting en de vaststelling van de statuten v type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015203344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijzigingen van de statuten van het fonds v type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015012173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot vaststelling van bepaalde modaliteiten bij tewerkstelling in een oorlogszone type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015203509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de overdracht van het actief en passief, met inbegrip van alle a type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; b sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: "2° de onderstafchef operaties en training, of zijn gemachtigde afgevaardigde;"; b) de bepaling onder 7° wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten2 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht

Art. 11.In artikel 37 van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten2 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde en vijfde lid, worden de woorden "de directeur-generaal vorming" vervangen door de woorden "de DGHR of de overheid die hij aanwijst,";2° in het vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007239 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007240 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, worden de woorden "de directeur-generaal vorming" vervangen door de woorden "de DGHR of de overheid die hij aanwijst,".

Art. 12.In artikel 58quater, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten7 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de ber sluiten, worden de woorden "die door een organisme erkend door de directeur-generaal vorming georganiseerd wordt" vervangen door de woorden "georganiseerd door een organisme erkend door de DGHR". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten3 betreffende de werving van de militairen

Art. 13.In artikel 24, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten3 betreffende de werving van de militairen, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden ", na overleg met de directeur-generaal vorming of zijn vertegenwoordiger," worden opgeheven;2° het woord "uitsluitingdrempels" wordt vervangen door het woord "uitsluitingsdrempels".

Art. 14.In artikel 42 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012007321 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De wervingscommissie bestaat uit de volgende leden of hun plaatsvervanger: 1° een voorzitter, bekleed met ten minste een graad van hoofdofficier, van de algemene directie human resources;2° een lid van de algemene directie human resources;3° twee leden van het stafdepartement operaties en training;4° naargelang het geval: a) voor de wervingssessies van de kandidaat-officieren: 1) de commandant van de Koninklijke Militaire School of de officier die hij aanwijst;2) twee leden van de Koninklijke Militaire School;b) voor de wervingssessies van de kandidaat-onderofficieren: 1) de commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren; 2) twee leden van de Koninklijke School voor Onderofficieren."; b) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ", op voorstel van de directeur-generaal vorming voor de leden van zijn algemene directie." vervangen door de woorden ", op voorstel van, naargelang het geval, de commandant van de Koninklijke Militaire School of de commandant van de Koninklijke Militaire School voor Onderofficieren voor de leden van hun school, met uitzondering van het lid van het stafdepartement operaties en training dat door de stafchef operaties en training wordt aangewezen.".

Art. 15.In artikel 48, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 mei 2004, 18 augustus 2010, 7 november 2013 en 29 januari 2016,wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 16.In artikel 49, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 augustus 2010, 7 november 2013 en 29 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "in het tweede en derde lid vervangen" door de woorden "in het tweede lid";2° het tweede lid wordt opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten4 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger

Art. 17.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten4 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016, wordt het woord "vorming" vervangen door de woorden "human resources". HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten5 tot bepaling van het tuchtreglement van het onderwijzend burgerpersoneel van de Koninklijke Militaire School

Art. 18.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 23 november 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten5 tot bepaling van het tuchtreglement van het onderwijzend burgerpersoneel van de Koninklijke Militaire School, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1 worden het eerste en tweede lid vervangen als volgt: " § 1.Binnen de Koninklijke Militaire School wordt een adviesraad ingesteld, die de opdracht heeft het definitief voorstel van tuchtstraf te formuleren.

De adviesraad is samengesteld uit de volgende personen of hun plaatsvervanger: 1° de commandant van de Koninklijke Militaire School, als voorzitter;2° een divisiechef van de algemene directie human resources, aangewezen door de directeur-generaal human resources, als lid; 3° de voorzitter of de ondervoorzitter van de faculteitsraad van een faculteit van de Koninklijke Militaire School waartoe betrokkene niet behoort, door de voorzitter aangewezen, als lid."; b) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "de algemene directie vorming" vervangen door de woorden "de directie van het academisch onderwijs van de Koninklijke Militaire School". HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten6 betreffende de organisatie van het koninklijk hoger instituut voor Defensie

Art. 19.In artikel 3, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten6 betreffende de organisatie van het koninklijk hoger instituut voor Defensie, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 januari 2014, worden de woorden "De directeur-generaal van de algemene directie vorming" vervangen door de woorden "De commandant van de Koninklijke Militaire School". HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007230 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie

Art. 20.In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007230 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "van de algemene directie vorming" vervangen door de woorden "van de algemene directie human resources";b) in de bepaling onder 2° worden de woorden "van de algemene directie vorming of" opgeheven.

Art. 21.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.In de gevallen bedoeld in artikel 178/2, eerste lid, 4° en 5°, van de wet, worden de militairen belast met het uitoefenen van de functies van effectieve leden en plaatsvervangende leden gedurende één jaar aangewezen door de onderstafchef operaties en training: 1° van ambtswege, voor de militairen behorend tot het stafdepartement operaties en training; 2° op voorstel van de directeur-generaal human resources, voor de militairen behorend tot de algemene directie human resources."; 2° in paragraaf 4, worden de woorden "de directeur-generaal vorming," opgeheven. HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader sluiten betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader

Art. 22.In artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader sluiten betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader, worden de woorden "de directeur-generaal vorming" vervangen door de woorden " de DGHR".

Art. 23.In artikel 19, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "door de directeur-generaal vorming of door de officier die hij aanwijst" vervangen door de woorden "door de DGHR of de overheid die hij aanwijst";2° in het tweede en derde lid worden de woorden "De directeur-generaal vorming of de door hem aangewezen officier" vervangen door de woorden "De DGHR of de overheid die hij aanwijst".

Art. 24.In artikel 30, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de directeur-generaal vorming" vervangen door de woorden "de DGHR". HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de ber sluiten betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor

Art. 25.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de ber sluiten betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 2016 en 8 juni 2016, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 26.Artikel 7 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "

Art. 7.De DGHR kan een autoriteit, bekleed met ten minste de rang van hoofdofficier, aanduiden voor het uitvoeren van één of meerdere bevoegdheden, die hem krachtens dit besluit worden toegekend.".

Art. 27.In artikel 15 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016007157 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "door de DGFmn" vervangen door de woorden "door de DGHR";2° in paragraaf 2, worden de woorden "de DGFmn" vervangen door de woorden "de DGHR";3° in paragraaf 3, worden de woorden ", na advies van de DGFmn," opgeheven.

Art. 28.In artikel 52 van hetzelfde besluit, worden de woorden "de DGFmn" vervangen door de woorden "de commandant van het vormingsorganisme". HOOFDSTUK 1 3. - Slotbepalingen

Art. 29.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 30.De minister bevoegd voor Defensie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^