Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 06 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2017020441
pub.
06/07/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020441

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juni 2017;

Overwegende dat op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.01, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven van 354.534.000 euro, bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven;

Overwegende dat op de secties 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 16 - Landsverdediging; 17 - Federale Politie; 18 - FOD Financiën; 19 - Regie der Gebouwen; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het tweede trimester 2017;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD's schadevergoedingen en/of gerechtskosten moeten betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Overwegende dat op de secties 02 - Kanselarij van de Eerste Minister; 03 - FOD Budget en Beheerscontrole; 05 - FOD Informatie- en Communicatietechnologie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 16 - Landsverdediging; 17 - Federale Politie; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; 46 - POD Wetenschapsbeleid van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de kleine instellingen, met de verhuizingen, met de nieuwe initiatieven;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2016 om binnen de interdepartementale provisie middelen te reserveren voor nieuwe initiatieven;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 28 april 2017 om binnen de interdepartementale provisie middelen te reserveren om een overbruggingskrediet aan het Von Karman Instituut toe te kennen;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 12 mei 2017 om binnen de interdepartementale provisie middelen te reserveren voor de organisatie van een bijzondere vergadering van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in Brussel op 25 mei 2017;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 20.426.097 euro en een vereffeningskrediet van 16.707.448 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2017.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^