Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 11 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, §§ 1, A, en 2, en 19, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verz

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017040353
pub.
11/07/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040353

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, §§ 1, A, en 2, en 19, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 4 oktober 2016;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 4 oktober 2016;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 7 november 2016;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 16 november 2016;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 21 november 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 januari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 maart 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 3 april 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 18 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, A, a) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 444253-444264 door "K 840" vervangen;b) wordt de verstrekking 444275-444286 opgeheven; c) wordt de toepassingsregel die voorafgaat de verstrekking 444290-444301 als volgt vervangen : "De verstrekking 444231-444242 kan niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria)."; d) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 444356-444360 door "K 221" vervangen;e) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 444371-444382 door "K 71" vervangen;f) worden de volgende verstrekking en toepassingsregel ingevoegd na de toepassingsregel die volgt op de verstrekking 444371-444382 : "444614-444625 Lokalisatie CT opname uitgevoerd bij de verstrekking 444356-444360 (eerste simulatie) en/of bij de verstrekking 444371-444382 (tweede simulatie) .. . . . K 79 De verstrekking 444614-444625 is niet op dezelfde dag aanrekenbaar als een verstrekking van artikel 17, § 1, 11°. "; 2° in § 2, onder de bepaling A, a), worden de rangnummers "444275-444286" opgeheven;

Art. 2.In artikel 19 van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001022296 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, in de rubriek Categorie 1, onder het opschrift Niet-maligne aandoeningen, wordt het eerste streepje door de woorden "(curatieve bestraling, geen preventieve bestraling)" aangevuld;2° in § 5, in het vijfde lid, worden de woorden "en voor de intraluminale curietherapie bedoeld onder rangnummer 444275-444286" opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^