Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 12 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, 11° ter en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor genee

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017040355
pub.
12/07/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040355

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, 11° ter en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 mei 2016;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 mei 2016;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 15 juni 2016;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 29 juni 2016;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 4 juli 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 maart 2017;

Gelet op advies 61.123/2 van de Raad van State, gegeven op 29 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 17 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A. in de bepaling onder 11° ter, 1° worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregels na het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 459852-459863 ingevoegd : "459933-459944 Dentale Conebeam CT zonder contrast van de bovenkaak en/of de onderkaak .. . . . N 117 De verstrekking 459933-459944 is enkel aanrekenbaar indien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan : a) bij preoperatieve planning in geval van autotransplantatie en in het kader van het plaatsen van tandimplantaten, zoals omschreven in de verstrekkingen 308512-308523, 308534-308545;b) bij een congenitale tandafwijking;c) bij vermoeden en/of opvolging van dento- alveolaire traumata in het kader van de ingrepen zoals omschreven in de verstrekking 312756-312760;d) bij vermoeden van een interrelatie tussen de canalis mandibularis en een wijsheidstand in het kader van een wijsheidstandsextractie;e) bij eruptieproblematiek met impacties van definitieve, surnumeraire of supplementaire elementen;f) bij botgerelateerde kaaksgewrichtsproblematiek;g) in geval van diagnostiek en/of therapeutische benadering van goedaardige kaakbottumoren en -cysten;h) bij de voorbereiding van vergoedbare maxillofaciale heelkunde. De indicatie waarvoor het CBCT onderzoek wordt uitgevoerd maakt deel uit van het patiëntendossier en is beschikbaar voor de adviserend geneesheer.

De verstrekking 459933-459944 is enkel aanrekenbaar op voorschrift van de geneesheer-specialist in de stomatologie, de specialist in de kindergeneeskunde, de specialist in de urgentiegeneeskunde, de specialist in de acute geneeskunde, de arts houder van het brevet acute geneeskunde en de tandheelkundige, houder van een bijzondere beroepstitel. 459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen . . . . . N 275 De verstrekking 459955-459966 is enkel aanrekenbaar op voorschrift van de geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie, de specialist in de neurochirurgie, de specialist in de neurologie, de specialist in de kindergeneeskunde, de specialist in de urgentiegeneeskunde, de specialist in de acute geneeskunde en de arts houder van het brevet acute geneeskunde."; 2° in de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 459852-459863, 1) wordt het volgend lid na het tweede lid ingevoegd : "Een verstrekking uitgevoerd met een computergestuurde tomograaf (CT) kan niet worden aangerekend als een verstrekking die is uitgevoerd met een Cone Beam computergestuurde tomograaf (CBCT) en omgekeerd."; 2) wordt het derde lid als volgt vervangen : "De verstrekkingen 459852-459863, 459933-459944, 459955-459966 kunnen voor dezelfde indicatie niet worden gecumuleerd met de overeenkomstige verstrekkingen 459690-459701, 377230-377241, 307252-307263, 307230-307241, 458732-458743."; 3) worden in het vierde lid de woorden "voor de verstrekking 459852-459863" vervangen door de woorden "voor de verstrekkingen 459852-459863, 459933-459944, 459955-459966,"; B. in de bepaling onder 12°, 1° wordt het punt 14 van de omschrijving van de verstrekking 460670 door de woorden ", 459933, 459955" aangevuld;2° wordt het punt 6 van de omschrijving van de verstrekking 461016 door de woorden ", 459933, 459955" aangevuld.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^