Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 13 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017040359
pub.
13/07/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040359

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 mei 2011;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 mei 2011;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 22 februari 2016;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 9 maart 2016;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 14 maart 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 januari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 maart 2017;

Gelet op advies 61.200/2 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;;

Op de voordracht van de minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit 27 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 1/Bloed : a) worden de volgende verstrekkingen na de verstrekking 540772-540783 ingevoegd : "587930 - 587941 Doseren van cystatine C .. . . . B 800 (Maximum 1) (Cumulregel 343) (Diagnoseregel 125) 587952 - 587963 Doseren van jodium in het serum of het plasma . . . . . B 1400 (Maximum 1) (Diagnoseregel 126) "; b) wordt de omschrijving van de verstrekking 540772-540783 vervangen als volgt : "Doseren van fructosamine (Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregel 124)";c) wordt in de omschrijving van de verstrekking 543255-543266 de cumulregel "343" ingevoegd na de woorden "Cumulregel 8"; 2° wordt de rubriek "Cumulregels" aangevuld luidende : "343 De verstrekkingen 587930 - 587941 en 543255-543266 mogen onderling niet worden gecumuleerd."; 3° wordt de rubriek "Diagnoseregels" aangevuld luidende : "124 De verstrekking 540772-540783 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een diabetische zwangere vrouw of voor een diabetische patiënt met een hemoglobinopathie of een chronische hemolyse. 125 De verstrekking 587930 - 587941 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een kind van 1 tot 3 jaar oud of bij patiënten die een niertransplantatie hebben gehad. 126 De verstrekking 587952 - 587963 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij zwaar verbrande patiënten bij totaal verbrand oppervlak meer dan 15% of bij patiënten met een ruim huidverlies (Syndroom van Lyell, necrotiserende fasciitis, ...) die een plaatselijke behandeling met jodium krijgen."; 4° in de diagnoseregel "3" worden de rangnummers "540772-540783" opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^