Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 07 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017040550
pub.
07/08/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040550

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 9 juli 2004, artikel 207, § 3;

Gelet op de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot bepaling van de functie en tot vaststelling van de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundigen-regulatoren van de 112-centra;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 januari 2017;

Gelet op het advies nr. 61.324/2 van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra, wordt de derde paragraaf opgeheven.

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^