Koninklijk Besluit van 18 juni 2018
gepubliceerd op 25 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018012880
pub.
25/06/2018
prom.
18/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012880

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


18 JUNI 2018. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 44, § 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 maart 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 april 2018;

Overwegende dat artikel 44 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat het mandaat van lid van de dienst "ombudsman" hernieuwbaar is;

Overwegende dat de heer Jean-Marc Vekeman op 1 januari 1993 benoemd is tot ombudsman van de Franse taalrol;

Gelet op de koninklijke besluiten van 19 december 1997, 7 april 2003, 17 juli 2009 en 13 juni 2014, die het mandaat van de heer Jean-Marc Vekeman als lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie (Franse taalrol) telkens hebben hernieuwd voor een termijn van vijf jaar;

Overwegende dat de heer Jean-Marc Vekeman nog steeds voldoet aan de voorwaarden om in die betrekking te kunnen worden benoemd;

Overwegende dat de heer Jean-Marc Vekeman volledige voldoening heeft geschonken in de vervulling van de taken beschreven in artikel 43bis, § 3, van de wet van 21 maart 1991, en dat hij de verslagen heeft gepubliceerd waarvan sprake in artikel 46 van de wet;

Overwegende dat de heer Jean-Marc Vekeman een unieke ervaring heeft opgedaan in de uitoefening van zijn functie;

Overwegende dat de heer Jean-Marc Vekeman, sedert zijn indiensttreding in 1993, bijgedragen heeft tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de ombudsdienst voor telecommunicatie; dat de ombudsdienst voor telecommunicatie de individuele klachten heeft kunnen behandelen binnen beperkte termijnen en een recordniveau aan oplossingen heeft bereikt; dat de ombudsdienst voor telecommunicatie ook heeft bijgedragen tot verbeteringen ten voordele van de gebruikers, via structurele aanpassingen van de operatoren, alsook via wijzigingen van de reglementering;

Op de voordracht van de Minister van Telecommunicatie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van de heer Jean-Marc Vekeman, woonachtig te Marcinelle, als lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie (Franse taalrol) wordt hernieuwd.

Art. 2.Deze benoeming gaat in op 1 april 2018 voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Art. 3.De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^