Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 03 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206656
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206656

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende de vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende de vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017 Wijziging van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende de vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2017 onder het nummer 140960/CO/139) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart ressorteren, voor zover zij onder het toepassingsgebied vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende de vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122619/CO/139), in het bijzonder de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en de varende werknemers in het algemeen en hun werkgevers, waarvan de ondernemingen door hun activiteiten behoren tot de bedrijfstak van de passagiersvaart, ongeacht of de activiteiten zich voordoen op de rijkswaterwegen of andere waterwegen.

Aanvang arbeidstijd en overwerk : uitsluiting passagiersvaart

Art. 2.Het artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende de vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122619/CO/139) wordt vervangen door : "

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart ressorteren, met uitzondering van de ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit en met uitzondering voor wat betreft artikel 11 dat niet van toepassing is op de ondernemingen voor de duw- en continuvaart.

En met uitzondering van de artikelen 3 (begin van de arbeidstijd) en 4 (overwerk) die niet van toepassing zijn op de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en de varende werknemers in het algemeen en hun werkgevers, waarvan de ondernemingen door hun activiteiten behoren tot de bedrijfstak van de passagiersvaart, ongeacht of de activiteiten zich voordoen op de rijkswaterwegen of andere waterwegen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is ook van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die in de systeemvaart werken, enkel voor wat betreft de artikelen 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31.".

Duurtijd en opzeggingsmodaliteiten

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 29 juni 2017 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd met een opzegging van zes maanden, betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^