Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 03 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018010251
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010251

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het koetswerk;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het koetswerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017 Uurlonen (Overeenkomst geregistreerd op 24 november 2017 onder het nummer 142817/CO/149.02) In uitvoering van artikel 4 van het nationaal akkoord 2017-2018 van 27 juni 2017. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Lonen

Art. 2.Minimumuurlonen De minimumuurlonen die op 1 februari 2017 werden geïndexeerd op basis van het referte-indexcijfer 102,05 (januari 2017), worden op 1 juli 2017 met 1,1 pct. verhoogd.

De minimumuurlonen van toepassing vanaf 1 juli 2017 zijn :

Categorieën/ Catégories

Spanning/ Tension

38 uur/week/ 38 heures/semaine 1 juli 2017/1er juillet 2017 EUR

A.1.

Hulpwerkman/ Manoeuvre

100

12,18

A.2.

Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming)/ Manoeuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise)

105

12,79

B.1.

Geoefende hulpwerkman/ Manoeuvre spécialisé

111,5

13,58

B.2.

Geoefende hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de categorie "geoefende hulpwerkman")/ Manoeuvre spécialisé (6 mois d'ancienneté dans la catégorie "manoeuvre spécialisé")

116,5

14,19

C. Geschoolde 2de klasse/ Qualifié 2ème classe

122,5

14,92

D. Geschoolde 1ste klasse/ Qualifié 1ère classe

130

15,83

E. Buiten categorie/ Hors catégorie

140

17,05


Art. 3.Werkelijk betaalde lonen De werkelijk betaalde uurlonen die op 1 februari 2017 werden geïndexeerd op basis van het referte-indexcijfer 102,05 (januari 2017), worden op 1 juli 2017 met 1,1 pct. verhoogd.

In afwijking van het eerste lid, kan de beschikbare loonmarge van 1,1 pct. op een alternatieve manier worden ingevuld via een ondernemingsenveloppe, zoals bepaald in artikel 5 van het nationaal akkoord 2017-2018 van 27 juni 2017. HOOFDSTUK III. - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 4.De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van kracht op 1 juli 2017 schommelen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 betreffende de loonvorming en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst inzake uurlonen van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, geregistreerd op 15 december 2015 onder het nummer 130563/CO/149.02 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016203592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de vaststelling, voor 2015-201 type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke sluiten (Belgisch Staatsblad van 14 september 2016).

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het koetswerk.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^