Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2018011623
pub.
05/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011623

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


18 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, gewijzigd bij de wetten van 19 oktober 1998, 27 december 2004, 20 juli 2005 en 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1928 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 augustus 1960 en 8 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009021120 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instelling sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012021043 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;

Overwegende het personeelsplan van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid goedgekeurd op 1 april 2016 door de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, inzonderheid op het luik betreffende het personeel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, hierbij inbegrepen het personeel bezoldigd via de begroting "eigen middelen" van deze instelling;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de voornoemde wetten;

Gelet op het advies nr. 49.352 van 29 januari 2018 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen van de ambtenaren van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika worden verdeeld tussen het Nederlandse en Franse taalkader volgens de verhoudingen vermeld in de hierna volgende tabel.

Trappen van de hiërarchie Degrés de la hiérarchie

Frans kader Cadre français

Nederlands kader Cadre néerlandais

Tweetalig kader Cadre bilingue

Percentage der betrekkingen Pourcentage d'emplois

Percentage der betrekkingen Pourcentage d'emplois

Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Franse taalrol - Pourcentage d'emplois pour les fonctionnaires du rôle linguistique français

Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Nederlandse taalrol - Pourcentage d'emplois pour les fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

40 %

60 %


4

40 %

60 %


5

40 %

60 %


Art. 2.Het koninklijk besluit van 15 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012021043 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 31 december 2019.

Art. 4.De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Wetenschapsbeleid, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^